Resultaten rekenexamen tellen in studiejaar 2017-2018 niet mee voor behalen van diploma in het mbo

17 juli 2017


De hoogte van het behaalde resultaat van het rekenexamen zal ook in het studiejaar 2017-2018 niet meetellen voor het behalen van het diploma in het mbo. Dit is afgelopen vrijdag bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. Tevens is bekendgemaakt dat voor het vmbo en havo geldt dat de hoogte van het resultaat voor de rekentoets komend schooljaar niet zal meetellen.


Het eerdere besluit hierover blijft van kracht: de hoogte van het resultaat op het rekenexamen gaat pas meetellen voor het behalen van het mbo-diploma vier jaar nadat het resultaat op de rekentoets in alle schoolsoorten in het vo meetelt, of zoveel eerder als de resultaten dat toelaten. Studenten moeten in niveau 2-, 3- en 4-opleidingen het centraal examen rekenen wel maken en het cijfer wordt ook vermeld op de resultatenlijst.