Ontwikkelingen in het beleid rond de examinering van het rekenonderwijs

12 november 2018


Afgelopen jaren is veel werk verzet om de rekenvaardigheden van alle leerlingen en studenten te verbeteren. De kennis en expertise die hierbij is opgebouwd, wil OCW vasthouden. Minister Slob en minister Van Engelshoven hebben op 9 november 2018 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met daarin het voorgenomen beleid m.b.t. rekenen in het vo en mbo. Over deze brief zal hoogstwaarschijnlijk nog een Kamerdebat plaatsvinden, wat nog tot wijzigingen in het beleid kan leiden.


De Kamerbrief zal nog vragen oproepen bij instellingen over hoe hiermee om moet worden gegaan en het voorstel vraagt de nodige aanpassingen van instellingen in een kort tijdsbestek. Daarom wordt ingezet op goede ondersteuning van instellingen met o.a. handreikingen.


De hoofdlijnen van de brief zijn:


  • Instellingen krijgen meer verantwoordelijkheid in de manier waarop zij hun rekenonderwijs en de afsluiting daarvan vormgeven. Door middel van een of meerdere instellingsexamens rekenen kunnen het onderwijs en de examinering van rekenen beter op elkaar aansluiten. Zo kan een instelling zelf bepalen hoeveel toetsmomenten zij inzet, op welk moment rekenen wordt afgesloten en welke vorm van toetsing daarbij passend is. Het hele referentieniveau moet worden gedekt met de examens.


  • Het onderdeel rekenen gaat volwaardig meetellen voor studenten die in het studiejaar 2019-2020 (of later) starten met een nieuwe opleiding. Voor rekenen moet dan minimaal een 4 worden gehaald. Voor studenten die eerder zijn gestart met hun opleiding, blijven de oude regels gelden.


  • De huidige situatie, waarin het centrale rekenexamen moet worden afgelegd maar de hoogte van het cijfer niet meetelt voor het behalen van het diploma, blijft gelden tot en met studiejaar 2018-2019. Instellingen kunnen echter tot en met het studiejaar 2020-2021 het huidige rekenexamen inzetten in plaats van of naast een instellingsexamen rekenen. Vanaf 2021-2022 is het examen van het College van Toetsen en Examens niet meer beschikbaar.Heeft u vragen?

Voor vragen over de geldende regelgeving van rekenen in het middelbaar beroepsonderwijs kunt u terecht bij het Steunpunt taal en rekenen mbo.


Deel deze pagina