Afname


Op deze pagina vindt u verwijzingen naar informatie die relevant is bij de afname van de centrale examens in het mbo.

Afnameperiodes

Overzicht van de vastgestelde afnameperiodes.


Examenprotocol

Voor de afname van de centrale examens in het mbo is een protocol opgesteld.


COE-examenlijn

Met inhoudelijke vragen over de examens of vragen over de wijze van afname, kunnen toetsleiders gebruik maken van de COE-examenlijn van het CvTE.


Vragen en opmerkingen van studenten

Wanneer mbo-studenten vragen en opmerkingen hebben over de centraal ontwikkelde examens taal en rekenen kunnen ze daarvoor terecht bij de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, JOB. JOB heeft speciaal voor de centraal ontwikkelde examens een website ontwikkeld en een klachtenlijn ingesteld.Het is niet mogelijk om over de inhoud van het centraal examen bezwaar te maken bij de examencommissie of om in beroep te gaan bij de Commissie van Beroep voor de examens van de eigen instelling.

Storingen tijdens een afname

Zodra de toetsleider of de IT-deskundige een technisch probleem constateert tijdens de afname van het centraal examen, neemt hij contact op met de ICT-examenhelpdesk (Cito of DUO). Onoplosbare problemen kunnen ertoe leiden dat een examen ongeldig verklaard wordt.


Onregelmatigheden tijdens een afname

Zie artikel 9 t/m 14 van Examenprotocol.


Indien een kandidaat zich schuldig maakt aan een onregelmatigheid kan de examencommissie maatregelen nemen. De mogelijke maatregelen zijn genoemd in artikel 9 van het Examenprotocol.


Alle onregelmatigheden die de examencommissie op grond van het Examenprotocol niet zelf kan afhandelen, moeten worden gemeld bij en worden afgehandeld door de Inspectie van het Onderwijs. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om gevallen waarin mogelijk de geheimhouding van het examen in het geding is (zie artikel 10 t/m 14 van het Examenprotocol). In deze gevallen treedt de 'Beleidsregel niet op regelmatige wijze afnemen van het centraal examen in beroepsopleidingen' van de Inspectie van het Onderwijs in werking.

Hulpmiddelen

Overzicht van hulpmiddelen die zijn toegestaan bij de afname van de centrale examens.


Kandidaten met een beperking

Regels voor aangepaste examinering bij kandidaten met een beperking en informatie over het bestellen van aangepaste examens.


Zie ook


De informatie op deze pagina is van toepassing op het studiejaar 2014-2015. Wijzig eventueel uw jaarfilter.

Deel deze pagina