Beoordeling en vaststelling scores

Op deze pagina vindt u meer informatie over de beoordeling van de centrale examens mbo.

Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores bij centrale examinering mbo

Aangezien er sprake is van een door het computersysteem geautomatiseerd nakijk- en verwerkingsproces, hoeft er geen beoordeling van het examenwerk door de examencommissie plaats te vinden.

Tijdens de examenperiode komt het een enkele maal voor dat een opgave of beoordelingsnorm onvolledig of niet geheel juist blijkt. In een dergelijk geval wordt de vraag geneutraliseerd en telt bij de beoordeling niet mee (zie: Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores bij centrale examinering mbo (2015) ).

Regeling omzetting scores in cijfers bij centrale examinering mbo

Met deze regeling geeft het CvTE volgens artikel 6, eerste lid onderdeel g van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB regels voor de omzetting van centrale examen scores in cijfers.

Vaardigheidsschalen

Bij de centrale examens taal en rekenen voor mbo wordt evenals bij de rekentoetsen voor VO gewerkt met de referentiecesuren zoals bepaald in het project referentiesets.

Bij wijze van voorbeeld: de referentieset van Nederlandse taal 2F omvat 85 opgaven. De schaal die hoort bij de referentieset Nederlandse taal 2F heeft dus ook een lengte van 85. De daarbij behorende referentiecesuur is 54, dat betekent dat een deelnemer aangetoond heeft te beschikken over de vaardigheid behorend bij Nederlandse taal 2F als hij/zij 54 van deze 85 opgaven goed beantwoord heeft.

NB: de vaardigheidsschalen staan los van elkaar omdat de bijbehorende sets van opgaven ook los staan van elkaar; dus een behaalde score op de vaardigheidsschaal van Nederlandse taal 2F zegt niets over een eventuele vaardigheid op de schaal van Nederlandse taal 3F!

Referentiecesuren Nederlands en rekenen

De volgende vaardigheidsscores op de referentiesets worden gehanteerd als cesuren:

 • -  
  rekenen 2F: 44/45
 • -  
  rekenen 3F: 47/48
 • -  
  Nederlands 2F: 53/54
 • -  
  Nederlands 3F: 45/46

Omzettingstabellen en vaststellen behaald resultaat (cijfer)

Op basis van de resultaten van de afname en de analyse van deze gegevens stelt het CvTE per variant de omzettingstabel van scores in cijfers voor de examens vast.

De door het CvTE vastgestelde omzettingstabellen worden na afloop van elke afnameperiode per examen als pdf-document gepubliceerd op de examenpagina's op Examenbladmbo.nl. Het pdf-document bevat de omzettingstabellen voor de verschillende varianten van de betreffende afnameperiode.

NB De resultaten die zichtbaar zijn voordat de omzettingstabellen gepubliceerd zijn, kunnen nog gewijzigd worden en zijn dus niet betrouwbaar als definitief resultaat.


De informatie op deze pagina is van toepassing op het studiejaar 2016-2017. Wijzig eventueel uw jaarfilter.

Deel deze pagina