ER-examen mbo

In het studiejaar 2014-2015 zal voor de tweede maal de pilot met het aangepaste rekenexamen plaatsvinden. Aan 2F- en 3F-studenten met dyscalculie/ernstige rekenproblemen wordt in periode 3 en periode 4 de mogelijkheid geboden tot het afleggen van een rekenexamen waarbij er aanpassingen zijn gedaan in zowel de eisen (de opgaven zijn eenvoudiger), de hulpmiddelen, als de afnamecondities.

Aangepaste eisen

Het aangepaste examen bevat ten opzichte van 3F resp. 2F eenvoudiger rekenopgaven. Te denken valt voor 2F aan de 50% eenvoudigste opgaven van de huidige 2F-voorbeelden, en voor 3F aan een mix van eenvoudige 3F-opgaven en opgaven vergelijkbaar met 2F.

Hulpmiddelen

Rekenmachine

Bij het aangepaste examen mag de student bij alle opgaven een rekenmachine gebruiken. Dat kan de ingebouwde rekenmachine zijn, de student mag ook een eigen rekenmachine gebruiken. De opgaven zijn aan het gebruik van de rekenmachine aangepast. Een opgave die met rekenmachine geen zinvolle rekenactiviteit meer meet, wordt aangepast of vervalt.

Rekenkaart

De student met een dyscalculieverklaring die deelneemt aan het standaard rekenexamen en de student die deelneemt aan het aangepaste rekenexamen (ER-examen) mag bij deze examens gebruik maken van de standaard rekenkaart 1, 2 en/of 3. Deze kaarten bevatten dezelfde informatie maar de informatie wordt op een andere wijze aangeboden.

De aanvullende rekenkaart mag uitsluitend gebruikt worden bij het aangepaste rekenexamen (ER-examen). Deze rekenkaart bevat informatie over o.a. het metrieke stelsel en is meer een opzoekhulp.

Voor alle rekenkaarten gelden alle eisen ten aanzien van kladpapier: dus inname en vernietiging na afloop van de toets. Zie ook het Examenprotocol 2014-2015 .

Het is toegestaan de student op zijn/haar verzoek tijdens de zitting een nieuw exemplaar te verstrekken en het is toegestaan de student bij aanvang van de zitting meerdere exemplaren te verstrekken.

Meer informatie over de rekenkaarten en het gebruik hiervan vindt u in het document ‘Verantwoording en toelichting rekenkaart’.

Afnamecondities

Bij het aangepaste examen is terugbladeren mogelijk. De student kan zijn eigen strategie bepalen bij de keuze van de volgorde van te maken opgaven, en kan ook terug naar een eerder gemaakte opgave en het antwoord alsnog wijzigen.

De afnametijd voor het aangepaste examen is zo vastgesteld dat er extra tijd wordt gegund. Deze extra tijd is in de toetstijd verdisconteerd.

De uitslagregel blijft ongewijzigd. Met andere woorden: vanaf het moment dat het examen rekenen en het examen Nederlandse taal beide meetellen in de door de student gevolgde opleiding, gelden ongeacht de keuze voor het standaard of het aangepaste examen, de voorwaarden voor slagen (naast andere eisen):

  • -  
    de student heeft voor rekenen en Nederlandse taal beide een voldoende, of
  • -  
    de student heeft voor één van beide een 5 en voor het andere vak een voldoende

Voor de student op een niveau 4 opleiding wordt ook het vak Engels meegenomen in de uitslagregel.

Voorlichtingsbrochure

In schema

Toetstype

Standaard rekenexamen; aangepaste wijze van examinering (2F en 3F)

Aangepast rekenexamen; aangepast niveau (2ER en 3ER)

Registratie bij CvTE?

Ja*

Ja*

Afnamemogelijkheden

In elke periode in ExamenTester en Facet

In P3 en P4 in ExamenTester en Facet

Dyscalculieverklaring vereist?

Ja

Nee

Rekenmachine toegestaan bij alle opgaven?

Nee, alleen in sectie 2 van het examen is de CRM toegestaan.

Ja, de student mag de CRM of een eigen rekenmachine gebruiken in het gehele examen.

Studentdossier vereist?

Nee

Ja
(zie ook de veelgestelde vraag )

Rekenkaart toegestaan?

Ja, alleen standaardkaart 1, 2 en/of 3
(zie ook de veelgestelde vraag )

Ja, standaardkaart 1, 2 en/of 3 en de aanvulling .
(zie ook de veelgestelde vraag )

Tijdverlenging wegens dyscalculie?

Ja, maximaal 30 minuten
(zie ook de veelgestelde vraag )

Nee, extra tijd is ingebouwd, examen is 150 minuten (2ER en 3ER)
(zie ook de veelgestelde vraag )

Aantekening op de cijferlijst?

Nee

Ja (nog niet in studiejaar 2014-2015)
(zie ook de veelgestelde vraag )

Gevolgen voor doorstroom?

Nee
(zie ook de veelgestelde vraag )

Ja (nog niet in studiejaar 2014-2015)
(zie ook de veelgestelde vraag )

*) Het registreren van studenten bij het CvTE dient voor onderzoek door het CvTE naar o.a. de omvang van de doelgroep. Een instelling vraagt met het registreren niet het aangepaste examen aan, deze wordt aan elke instelling geleverd in zowel ExamenTester als Facet.


De informatie op deze pagina is van toepassing op het studiejaar 2014-2015. Wijzig eventueel uw jaarfilter.

Deel deze pagina