Examenprotocol

In het Examenbesluit beroepsopleidingen WEB staat het volgende:


Artikel 6 'Taken College voor toetsen en examens', lid 1, onderdeel j.

Het college is belast met het bij regeling vaststellen van een examenprotocol waarin de gang van zaken bij centrale examinering is vastgelegd, waaronder begrepen te nemen maatregelen bij onregelmatigheden begaan door deelnemers, het bewaren van het gemaakte examenwerk en de wijze waarop belanghebbenden kunnen kennisnemen van de beoordeling daarvan.


Het onderstaande protocol is een aanzet daartoe voor pilotjaar 2013-14. Op diverse plaatsen staat 'pro memorie' onder de kop. Dat duidt er op dat het desbetreffende onderwerp wel in het protocol thuishoort, maar dat in deze fase nog geen concrete invulling vermeld kan worden.


Tijdens de pilot moet dit protocol zoveel als mogelijk in acht genomen worden volgens het principe 'Pas toe of leg uit'. Met andere woorden een instelling mag tijdens de pilot in 2013-2014 afwijken van het protocol, maar moet daarvan wel een melding maken naar het CvE via de COE-lijn. Het CvE zal deze meldingen bezien om te kijken of aanpassingen van het protocol nodig of gewenst zijn.


De informatie op deze pagina is van toepassing op het studiejaar 2013-2014. Wijzig eventueel uw jaarfilter.

Deel deze pagina