Logistieke voorbereiding afname centrale examens mbo

Op deze pagina vindt u informatie die van belang is bij de logistieke voorbereiding van de centrale examens in het mbo (activiteiten tot aan de afname).

Verschillende rollen

Bij de afname van de centrale examens mbo kunnen op mbo-instellingen verschillende rollen worden onderscheiden.

Aanmelden voor deelname

Voor kandidaten van een mbo-opleiding is aanmelding vooraf bij Cito niet nodig.

Nb: er bestaan aangepaste examens voor specifieke doelgroepen. Vaak moeten kandidaten die deze aangepaste examens afleggen, wel vooraf aangemeld worden. Zie hiervoor Kandidaten met een beperking .

Wie mag deelnemen

De instelling is verplicht om studenten die vanaf augustus 2010 zijn gestart met een mbo-opleiding, examens af te nemen die gebaseerd zijn op de referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen. De keuze om al dan niet aan de hand van pilotexamens CE de referentieniveaus te toetsen wordt gemaakt door het bevoegd gezag van de instelling. Studenten kunnen niet zelf besluiten wel of niet deel te nemen aan de pilotexamens.

Afname in speciale situaties

Voor kandidaten die door zwaarwegende omstandigheden niet naar de instelling kunnen komen om een pilotexamen CE af te leggen, kan een standalone afname georganiseerd worden.

Het kan gebeuren dat de instelling ervoor kiest om gebruik te maken van een afnameruimte elders. Dit kan zij bij een commerciële instelling die computerruimte verhuurt, maar het kan ook gaan om een afname die plaatsvindt op een andere instelling die zelf ook centrale examens afneemt. In alle gevallen is de examencommissie van de instelling die het diploma afgeeft, (eind)verantwoordelijk voor de afname van de centrale examens. Zie voor nadere uitwerking van deze vorm van afname het Servicedocument Examineren bij derden.

ExamenTester

Zie voor toelichting op de organisatie van een speciale (standalone) afname het Servicedocument Examineren bij derden.

Facet

Facet 3.0 heeft nog geen mogelijkheden voor een zogenaamde standalone-afname in de offline afname-omgeving. Wel kan een on-line afname op een locatie elders plaats vinden als op die plaats een internet-verbinding aanwezig is.

 

Voorbereiding van de afname

ExamenTester

Aan het begin van het studiejaar wordt bekendgemaakt met welke versie van ExamenTester mbo de centrale examens afgenomen zullen worden in het betreffende examenjaar (zie Activiteitenplanning ). Deze software moet geïnstalleerd worden op het netwerk dat gebruikt gaat worden voor de examinering.

Het is van belang de vorige versie van ExamenTester te de-installeren. De instelling krijgt hiervoor aanwijzingen bij de ontvangst van de nieuwe software. Eerder ingevoerde kandidaatgegevens die gebruikt werden in vorige versies van ExamenTester verdwijnen hiermee.

NB. Omdat de pilotexamens uitsluitend uit computerscoorbare vragen bestaan, hoeft de module CorrectionManager niet geïnstalleerd te worden.

Na installatie van de nieuwe versie van ExamenTester is het van belang dat er een systeemcheck wordt uitgevoerd en dat er kort voor de afname van de pilotexamens een zogenaamde Final Check wordt gedaan. Beide onderdelen worden hieronder nader toegelicht.

Pilotexamens voor het eerst?

Instellingen die nog niet eerder ervaring hebben opgedaan met de afname van de pilotexamens moeten hun ICT-infrastructuur hiervoor gereed maken. Zoals genoemd vereist ieder portal-account een eigen Local Server.

Facet

Offline afname

De systeembeheerder installeert de lokale afname-server (de FAO-server) op een server van de instelling en installeert de afnameclient van Facet op de afnamecomputers (dit is een afgeschermde, beveiligde omgeving, de kandidaat kan dus bijvoorbeeld tijdens de afname niet naar internet).

Er kunnen meerdere FAO-servers voor een bepaald BRIN-volgnummer worden ingezet en omgekeerd geldt ook dat er meerdere BRIN-volgnummers aan één server gekoppeld kunnen worden.

Een belangrijk verschil met ExamenTester is dat in Facet de examenbestanden automatisch worden gedistribueerd. Deze hoeven dus niet door de systeembeheerder geïnstalleerd te worden.

Online afname

Bij een online afname worden de opgaven rechtstreeks via het internet ingelezen van een server van DUO, waar ook de antwoorden worden weggeschreven. Instellingen hoeven hierbij geen examensoftware op een server te installeren.

(Pilot)examens voor het eerst?

Instellingen die nog niet eerder ervaring hebben opgedaan met de afname van de (pilot)examens moeten hun ICT-infrastructuur hiervoor gereed maken.

Raadpleeg de Systeemeisen en de Gebruikershandleiding voor de systeembeheerder:

 

Verplichte systeemcheck

ExamenTester

Voordat een instelling examens mag afnemen in ExamenTester, moet eerst een systeemcheck worden uitgevoerd.

Facet

Voordat een instelling examens mag afnemen in Facet, moet eerst een systeemcheck worden uitgevoerd.

Facet 3.0 bevat functionaliteit voor het uitvoeren van een systeemcheck met dummy-kandidaten, zodat het niet nodig is om fake-kandidaten in te voeren. Nieuw in 3.0 is ook dat er specifieke rollen aan de systeemcheck zijn verbonden, namelijk die van FT afnameplanner en FT afnameleider.

De rol van FT afnameplanner kan ook worden toegekend aan de systeembeheerder of een afnameplanner en de rol van FT afnameleider kan aan een andere afnameleider worden toegekend.

De systeemcheck is beschreven in de Instructie voor de systeemcheck.

 

Invoer kandidaten

ExamenTester

Voor de afname moet er een afnameplanning gemaakt worden. Dit geldt ook bij de afnames die onderdeel uitmaken van de testprocedure (Systeemcheck en Final Check ). Een afnameplanning in ExamenTester betekent de koppeling van kandidaten aan een versie van een examen en (eventueel) een examenmoment.

NB. Bij de invoer van de kandidaten die het examen af zullen leggen is het van groot belang dat de gevraagde gegevens (invoervelden) zoals CREBO-nummer van de kandidaat, leerweg et cetera ook daadwerkelijk ingevuld worden. Cito heeft deze gegevens nodig om de resultaten van de afname te kunnen analyseren.

Facet

Voor de afname moet er een afnameplanning gemaakt worden. Kandidaten worden door de afnameplanner in Facet ingelezen via een bestandsimport. Op de website van DUO staan voorbeelden van importbestanden.

In Facet is het mogelijk om reeds gemaakte afnamegroepen uit een roosterpakket of studentadministratiesysteem via een bestanduitwisseling te importeren in Facet.

Net als bij ExamenTester bestaan de digitale examens uit meerdere varianten. Het verschil is dat Facet automatisch bepaalt welke variant er wordt gebruikt, waar voorheen de instelling handmatig een variant toewees aan de kandidaten. De afnameplanner kiest wel of er één of twee varianten binnen een afnamegroep moeten worden gebruikt.

NB. Bij de invoer van de kandidaten die het examen af zullen leggen is het van groot belang dat de gevraagde gegevens (invoervelden) van de kandidaat daadwerkelijk ingevuld worden. In Facet 3.0 moet het zogenaamde derde kenmerkveld gebruikt worden voor het CREBO-nummer. Cito heeft deze gegevens nodig om de resultaten van de afname te kunnen analyseren.

 

Binnenhalen examenbestanden

ExamenTester

Downloaden packages

Cito maakt gebruik van Cito Portal voor het distribueren van de packages (de examenbestanden die de verschillende versies van het examen bevatten die in een afnameperiode ingezet kunnen worden). Elk portal-account krijgt, via de portal-accountbeheerder, een gebruikersnaam en wachtwoord per aangetekende brief. Met deze gegevens kan de portal-accountbeheerder of de persoon binnen de instelling die hij/zij daartoe gemachtigd heeft, het Cito portal-account activeren. De examenpackages zijn te downloaden via de Cito Portal. Via een e-mail krijgen de portal-accountbeheerders bericht in welke periode de packages te downloaden zijn.

Facet

Automatische distributie van examenbestanden

Een belangrijk verschil met ExamenTester is dat in Facet de examenbestanden automatisch worden gedownload. Deze hoeven dus niet door de systeembeheerder te worden geïnstalleerd of gedistribueerd. Bij offline afname gebeurt dat kort voor een afname plaatsvindt; bij online gebeurt dat tijdens de afname.

 

Aantal afnameperiodes per cursusjaar

Voor het cursusjaar 2013-2014 zijn drie afnameperiodes aangewezen.

Programmering tijdens afnameperiodes

Voor de centrale examens taal en rekenen mbo zijn er voor elk examen per afnameperiode meerdere varianten beschikbaar. De instelling maakt naar eigen inzicht binnen de daarvoor aangewezen perioden, zoals hiervoor genoemd, een rooster voor de afname van het examen voor Nederlandse taal en voor rekenen. Voor elk examen is de afnameperiode dus steeds maximaal twee weken. De toetsleider kiest volgens het binnen de onderwijsinstelling gemaakte rooster welke kandidaat op welk moment welke variant van het examen maakt.

Zie ook


De informatie op deze pagina is van toepassing op het studiejaar 2013-2014. Wijzig eventueel uw jaarfilter.

Deel deze pagina