Plannen

Volgens artikel 5 van het Examenprotocol is de examencommissie verantwoordelijk voor het maken van de planning van de afname binnen de examenperiode.

Afnameplanner

De afnameplanner maakt een examenplanning volgens vastgesteld rooster van afnameperiodes (zie Voorlichtingspublicatie Tijdvakken centrale examinering mbo).


De werkwijze bij het maken van een afnameplanning is te vinden in de handleiding afnameplanner. De vakcodes die nodig zijn voor het toekennen van het juiste examen zijn ook te vinden op duo.nl.Wij adviseren om 10% van de beschikbare afnamestations niet te gebruiken bij de planning maar te reserveren als terugvaloptie als PC’s technische mankementen vertonen tijdens de afname.

Invoer kandidaten


Voor dyslectische deelnemers die recht hebben op verklanking (zie Deelnemers met een beperking) moet de afnameplanner bij de invoer van deze kandidaat de mogelijkheid tot verklanking aanvinken (recht op audio). Alleen dan is deze faciliteit ook beschikbaar voor de kandidaat tijdens de afname.


Het is dringend gewenst dat in het 3e kenmerkveld (vrije invoer) het CREBO van de betreffende deelnemer ingevoerd wordt door de afnameplanner. Als dat niet gebeurt, kan het CvTE niet de landelijk gemiddelde vaardigheidsscore per CREBO rapporteren na afloop van de afnameperiode.


Om deelnemers met een auditieve beperking een aangepast examen Nederlands aan te bieden, moet bij deze deelnemers in de kolom bijzonderheden de term ‘auditory ' ingevoerd worden. Vervolgens komt voor deze deelnemers een package in beeld dat de toevoeging 'auditief' heeft. Voor de aard van de aanpassing in dit examen, zie Deelnemers met een beperking.

Nadere richtlijnen toetsen van het centraal examen mbo (regeling CvTE)

Het CvTE heeft nadere richtlijnen vastgesteld voor de centrale examens. Daarin wordt de tijdsduur voor elk examen vermeld:

  • Het centraal examen 2F rekenen, respectievelijk Nederlandse taal kent een tijdsduur van 90 minuten
  • Het centraal examen 3F rekenen, respectievelijk Nederlandse taal kent een tijdsduur van 120 minuten
  • Het centraal examen 2ER rekenen kent een tijdsduur van 120 minuten. Voor meer informatie over het ER-examen, zie ER-examen mbo
  • Het centraal examen 3ER rekenen kent een tijdsduur van 150 minuten. Voor meer informatie over het ER-examen, zie ER-examen mbo
  • Het centraal examen Engels B1, respectievelijk, B2 kent een tijdsduur van 90 minuten


Voor deelnemers met een beperking kan een aangepaste tijdsduur worden toegepast. Hiervoor geldt de regeling Aangepaste wijze examineren van deelnemers met een beperking. Zie:


De pilotexamens Engels mbo-4 hebben een tijdsduur van 90 minuten.

Inhalen en herkansen

Herkansing vindt plaats in een volgende afnameperiode. Alleen als een afname ongeldig verklaard is door de examencommissie of de Inspectie van het Onderwijs en het examen opnieuw moet worden afgenomen, kan in dezelfde periode een tweede keer een examen afgelegd worden in een examenonderdeel. In dit geval is sprake van een inhaalsessie. Let wel: de examencommissie heeft hier maar in een beperkt aantal gevallen zelf de bevoegdheid toe.


In Facet wordt automatisch een variant voor de inhaalsessie toegewezen aan de deelnemer die voor de 2e keer in een afnameplanning voor hetzelfde vak binnen een periode ingevoerd wordt.


De informatie op deze pagina is van toepassing op het studiejaar 2015-2016. Wijzig eventueel uw jaarfilter.