Resultaten


Op deze pagina vindt u informatie over de resultaten van de centrale examens mbo.

Omzettingstabellen en vaststelling cijfer

Op basis van de resultaten van de afname en de analyse van deze gegevens bepaalt het College voor Toetsen en Examens per variant de cesuur* en de bijbehorende omzettingstabel van scores in cijfers voor deze centrale examens 2F en 3F voor Nederlandse taal respectievelijk rekenen. Zie de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores bij centrale examinering mbo.


De door het CvTE vastgestelde omzettingstabellen worden na afloop van elke afnameperiode per examen als pdf-document gepubliceerd op de examenpagina's op Examenbladmbo.nl. Het pdf-document bevat de omzettingstabellen voor de verschillende varianten van de betreffende afnameperiode.


De publicatiedata van de omzettingstabellen zijn opgenomen in de activiteitenplanning.

 • Onder cesuur wordt verstaan de score die de grens aangeeft tussen voldoende (5,5 of hoger) en onvoldoende (5,4 of lager).

Eindwaardering examenonderdeel 'Nederlandse taal' of 'rekenen'

De gerapporteerde cijfers voor het examen Nederlandse taal hebben één decimaal. Immers de COE-cijfers voor Nederlandse taal worden gemiddeld met het instellingscijfer Nederlandse taal en dan wordt via de gangbare afrondingsregels een eindcijfer Nederlandse taal vastgesteld zonder decimalen. Voor rekenen is het behaalde cijfer op het rekenexamen ook het eindcijfer, daarom bevat het gerapporteerde cijfer voor rekenen geen decimalen.


Regels voor afronding

 • a) 
  Als het examen voor een onderdeel bestaat uit zowel een centraal examen als een instellingsexamen wordt ook de waardering voor het instellingsexamen uitgedrukt in een cijfer. Er worden van overheidswege geen nadere regels gesteld over de manier waarop de cijferbeoordeling van instellingsexamens tot stand komt. Voor het examenonderdeel 'Nederlandse taal' betekent dit dat er geen regels zijn voor de weging van de verschillende subdomeinen in het instellingsexamen (spreken, gesprekken voeren, schrijven, begrippenlijst en taalverzorging). Dat blijft, binnen de 'reguliere' vereisten van de WEB en het Toezichtkader mbo, de professionele verantwoordelijkheid van de instellingen.


 • b) 
  Als een examenonderdeel bestaat uit zowel een centraal examen als een instellingsexamen wordt de waardering voor dat onderdeel bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het cijfer voor het instellingsexamen en het cijfer voor het centraal examen, dus ½ (cijfer IE + cijfer COE). Bijvoorbeeld: IE is 6,2 en COE is 5,0 dan rekenkundig gemiddelde = 5,6 IE is 6,2 en COE is 6,7 dan rekenkundig gemiddelde = 6,45


 • c) 
  Als een examenonderdeel uitsluitend bestaat uit een centraal examen of een instellingsexamen, is de waardering voor dat onderdeel tegelijk de basis voor de eindwaardering voor dat onderdeel.


 • d) 
  De eindwaardering voor een examenonderdeel wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10.


 • e) 
  Als de uitkomst van punt 5 of 6 hierboven geen geheel getal is, wordt voor de eindwaardering dat getal naar beneden afgerond als het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is en naar boven afgerond als dat cijfer een 5 of hoger is.

  In de voorbeelden bij b) hierboven: de 5,6 wordt een zes, de 6,45 wordt ook een zes en de 6,8 wordt een zeven.

Zie ook


De informatie op deze pagina is van toepassing op het studiejaar 2013-2014. Wijzig eventueel uw jaarfilter.

Deel deze pagina