Resultaten


Op deze pagina vindt u informatie over de resultaten van de centrale examens mbo.

Beoordeling en vaststellen scores

Aangezien er sprake is van een door het computersysteem geautomatiseerd nakijk- en verwerkingsproces, hoeft er geen beoordeling van het examenwerk door de examencommissie plaats te vinden.

Tijdens de examenperiode komt het een enkele maal voor dat een opgave of beoordelingsnorm onvolledig of niet geheel juist blijkt. In een dergelijk geval wordt de vraag geneutraliseerd en telt bij de beoordeling niet mee (zie: Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores bij centrale examinering mbo ).

Omzettingstabellen: van 'oude' naar 'nieuwe' vaardigheidsschalen

Met ingang van het studiejaar 2014-2015 wordt bij de (pilot)rekenexamens voor mbo evenals bij de rekentoetsen voor VO gewerkt met de referentiecesuren zoals bepaald in het project referentiesets.

De ’ oude ’ cesuren die in het mbo in de voorafgaande studiejaren gehanteerd zijn, zijn overgebracht naar deze referentiecesuur. Dat betekent dat de instellingen voor mbo en de VO-scholen met ingang van het studiejaar 2014-2015 een rapportage van de behaalde resultaten ontvangen waarin gewerkt wordt met nieuwe vaardigheidsschalen.

Voor alle onderdelen (Nederlandse taal en rekenen, 2F en 3F) zijn er nieuwe vaardigheidsschalen gemaakt die gebaseerd zijn op de openbare referentiesets. De lengte van die referentiesets bepaalt de lengte van de vaardigheidsschaal per onderdeel. U kunt kennis nemen van deze referentiesets via:

Bij wijze van voorbeeld: de referentieset van Nederlandse taal 2F omvat 80 opgaven. De schaal die hoort bij de referentieset Nederlandse taal 2F heeft dus ook een lengte van 80. De daarbij behorende referentiecesuur is 54, dat betekent dat een kandidaat aangetoond heeft te beschikken over de vaardigheid behorend bij Nederlandse taal 2F als hij/zij 54 van deze 80 opgaven goed beantwoord heeft.

Om de instellingen in staat te stellen de resultaten die vanaf het studiejaar 2014-2015 behaald zijn te vergelijken met resultaten uit vorige jaren (met de ‘ oude ’ vaardigheidsscores), treft u hieronder de tabellen aan waarin de relatie gelegd wordt tussen de ‘ nieuwe ’ vaardigheidsscores en de ‘ oude ’ vaardigheidsscores.

NB: de vaardigheidsschalen staan los van elkaar omdat de bijbehorende sets van opgaven ook los staan van elkaar; dus een behaalde score op de vaardigheidsschaal van Nederlandse taal 2F zegt niets over een eventuele vaardigheid op de schaal van Nederlandse taal 3F!

Omzettingstabellen en vaststelling cijfer

Op basis van de resultaten van de afname en de analyse van deze gegevens bepaalt het College voor Toetsen en Examens per variant de cesuur* en de bijbehorende omzettingstabel van scores in cijfers voor deze centrale examens 2F en 3F voor Nederlandse taal respectievelijk rekenen. Zie de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores bij centrale examinering mbo .

De door het CvTE vastgestelde omzettingstabellen worden na afloop van elke afnameperiode per examen als pdf-document gepubliceerd op de examenpagina's op Examenbladmbo.nl . Het pdf-document bevat de omzettingstabellen voor de verschillende varianten van de betreffende afnameperiode.

De publicatiedata van de omzettingstabellen zijn opgenomen in de activiteitenplanning .

De examencommissie stelt op basis van deze omzettingstabellen van CvTE het behaalde cijfer vast (zie artikel 10 lid 3 van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB).

ExamenTester

Zodra de omzettingstabellen gepubliceerd zijn, kan de portal-accountbeheerder de schoolrapportage downloaden via Cito Portal. In deze rapportage wordt het behaalde resultaat per kandidaat vermeld met het bijbehorende cijfer volgens de omzettingstabel. Rapportage van deze resultaten vindt plaats door middel van zowel een pdf- als csv-bestand. Aan de csv-bestanden zijn extra categorieën toegevoegd. Alle categorieën die de instelling in ExamenTester heeft ingevuld, komen ook terug in de rapportages. Per portal account vindt de terugkoppeling per crebo-nummer plaats.

Als de instelling abusievelijk niet op tijd dataretour heeft gedaan van bepaalde resultaten, zal de instelling over deze resultaten geen rapportage ontvangen vanuit Cito. In dit geval kan de instelling zelf het resultaat en het bijbehorende cijfer vaststellen. Daarvoor is een instructie beschikbaar:

Facet

Nadat de normering is afgerond (zie activiteitenplanning), wordt de omzettingstabel ingelezen in Facet. Vanaf dat moment zijn de definitieve eindscores en bijbehorende cijfers zichtbaar voor de afnameplanners. De scores en de cijfers kunnen door de afname-planner worden geëxporteerd als pdf- of csv-bestand.

 • *  
  Onder cesuur wordt verstaan de score die de grens aangeeft tussen voldoende (5,5 of hoger) en onvoldoende (5,4 of lager).

Referentiecesuur Nederlands 3F

De referentiecesuur voor het centraal examen Nederlands 3F mbo zou eigenlijk hoger moeten liggen dan de cesuur die de afgelopen jaren gehanteerd is bij de pilotexamens. In de onderstaande mededeling van het CvTE wordt toegelicht welke cesuur het CvTE in studiejaar 2014-2015 hanteert voor de examens Nederlands 3F en wat dit betekent voor de rapportages.

Eindwaardering examenonderdeel 'Nederlandse taal' of 'rekenen'

De gerapporteerde cijfers voor het examen Nederlandse taal hebben één decimaal. Immers de COE-cijfers voor Nederlandse taal worden gemiddeld met het instellingscijfer Nederlandse taal en dan wordt via de gangbare afrondingsregels een eindcijfer Nederlandse taal vastgesteld zonder decimalen. Voor rekenen is het behaalde cijfer op het rekenexamen ook het eindcijfer, daarom bevat het gerapporteerde cijfer voor rekenen geen decimalen.

Regels voor afronding

 • a)  
  Als het examen voor een onderdeel bestaat uit zowel een centraal examen als een instellingsexamen wordt ook de waardering voor het instellingsexamen uitgedrukt in een cijfer. Er worden van overheidswege geen nadere regels gesteld over de manier waarop de cijferbeoordeling van instellingsexamens tot stand komt. Voor het examenonderdeel 'Nederlandse taal' betekent dit dat er geen regels zijn voor de weging van de verschillende subdomeinen in het instellingsexamen (spreken, gesprekken voeren, schrijven, begrippenlijst en taalverzorging). Dat blijft, binnen de 'reguliere' vereisten van de WEB en het Toezichtkader mbo, de professionele verantwoordelijkheid van de instellingen.
 • b)  
  Als een examenonderdeel bestaat uit zowel een centraal examen als een instellingsexamen wordt de waardering voor dat onderdeel bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het cijfer voor het instellingsexamen en het cijfer voor het centraal examen, dus ½ (cijfer IE + cijfer COE). Bijvoorbeeld: IE is 6,2 en COE is 5,0 dan rekenkundig gemiddelde = 5,6 IE is 6,2 en COE is 6,7 dan rekenkundig gemiddelde = 6,45
 • c)  
  Als een examenonderdeel uitsluitend bestaat uit een centraal examen of een instellingsexamen, is de waardering voor dat onderdeel tegelijk de basis voor de eindwaardering voor dat onderdeel.
 • d)  
  De eindwaardering voor een examenonderdeel wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10.
 • e)  
  Als de uitkomst van punt 5 of 6 hierboven geen geheel getal is, wordt voor de eindwaardering dat getal naar beneden afgerond als het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is en naar boven afgerond als dat cijfer een 5 of hoger is.

  In de voorbeelden bij b) hierboven: de 5,6 wordt een zes, de 6,45 wordt ook een zes en de 6,8 wordt een zeven.

Zie verder ook: Regeling modeldiploma mbo

Deelrapportages

Naast de schoolrapportages zijn zowel in Facet als voor ExamenTester de zogenoemde Deelrapportages beschikbaar. In deze rapportage wordt per kandidaat de behaalde score op een deel (domein) van het examen gegeven. Daarnaast is er per domein de marge aangegeven voor het vereist niveau.

Instellingen kunnen deze informatie ter beschikking stellen aan kandidaten. Kandidaten kunnen deze informatie gebruiken om te bepalen of ze er baat bij hebben gericht te oefenen op een doemin van de examenstof als ze zich voorbereiden op een herkansing.

Zie de toelichting Deelrapportages op de website van Cito .

Digitale enquêtes na afname

Het CvTE wil de ervaringen van mbo-instellingen met de afnames graag volgen om, zo nodig, het invoeringsproces bij te kunnen sturen. Daarvoor zijn digitale enquêtes ontwikkeld. Deze zijn bedoeld voor studenten.

ExamenTester

Mailbericht Cito

Voorafgaand aan de afname ontvangen de portal-accountbeheerders van instellingen die deelnemen aan het pilotexamen een e-mail van Cito over de gang van zaken rondom deze enquêtes (zie Activiteitenplanning ). In deze mail is een link opgenomen naar vier verschillende enquêtes. De instellingen wordt verzocht de digitale vragenlijsten in te (laten) vullen en te verzenden (via een knop aan het einde van de vragenlijst).

Terugkoppeling

De instellingen krijgen een terugmelding van de resultaten specifiek voor de deelnemers aan deze enquête van de eigen instelling (zie Activiteitenplanning).

Tip : Geef kandidaten bij de afname een formulier met de link naar de enquête met het verzoek om de enquête in te vullen.

Facet

Mailbericht DUO

Voorafgaand aan de afname ontvangt de afnameplanner een e-mail van DUO over de gang van zaken rondom de enquêtes (zie Activiteitenplanning ). In deze mail is een link opgenomen naar de juiste enquête voor de studenten. De instellingen wordt verzocht de digitale vragenlijsten in te (laten) vullen en te verzenden (via een knop aan het einde van de vragenlijst).

Tip : Geef kandidaten bij de afname een formulier met de link naar de enquête met het verzoek om de enquête in te vullen.

 

Zie ook


De informatie op deze pagina is van toepassing op het studiejaar 2014-2015. Wijzig eventueel uw jaarfilter.

Deel deze pagina