Verschillende rollen bij digitale examinering


Bij de afname van de centrale examens kunnen op mbo-instellingen de volgende rollen worden onderscheiden.

Zie ook

Contactpersoon Examencommissie

De contactpersoon Examencommissie is voor het CvTE het aanspreekpunt voor de centraal ontwikkelde examens.

Bedoeld wordt de contactpersoon Examencommissie die jaarlijks door het bevoegd gezag van de onderwijsinstelling opgegeven wordt bij het CvTE/DUO.

Naast bovenstaande rol is er sprake van rollen die specifiek van toepassing zijn voor ExamenTester en rollen die specifiek van toepassing zijn voor Facet.

ExamenTester

Portal-accountbeheerder

De portal-accountbeheerder is voor Cito het aanspreekpunt in de contacten over de techniek en de logistiek van de examinering voor het betreffende portal-account. Deze portal-accountbeheerder ontvangt rechtstreeks van Cito het benodigde materiaal voor de examinering, zoals: software, wachtwoorden, examenbestanden en rapportages.

Deze portal-accountbeheerder ontvangt dus ook de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de eigen omgeving, gekoppeld aan dit portal-account binnen Cito Portal. Met deze gegevens kan de portal-accountbeheerder de packages downloaden voor een bepaalde afnameperiode. Ook andere verantwoordelijke personen (zoals IT-deskundigen) kunnen met deze toegangscode de bestanden downloaden via Cito Portal.

Van alle communicatie tussen Cito en de portal-accountbeheerder ontvangt de contactpersoon van de desbetreffende instelling een cc. Natuurlijk blijft het ook mogelijk voor de contactpersoon om zelf aanspreekpunt voor Cito te blijven voor alle (of een gedeelte van de) portal-accounts voor de instelling. In dat geval is de contactpersoon dus tevens portal-accountbeheerder.

Extra portal-accounts

De contactpersoon COE kan extra portal-accounts aanvragen en daarbij behorende portal-accountbeheerders opgeven via een e-mail aan: coe@cito.nl .

Toetsleiders

Naast de contactpersoon en portal-accountbeheerder(s) wordt de rol van toetsleider onderscheiden. De toetsleider is de persoon die zich daadwerkelijk bezighoudt met het beheer van gegevens in TestManager: examenplanningen aanmaken, kandidaten invoeren of importeren, versies toewijzen etc. Per portal-account kunnen meerdere toetsleiders actief zijn.

Zo nodig kunnen instellingen besluiten nog andere interne rollen voor de examinering te onderscheiden, zoals afnameleiders of surveillanten.

Voorbeelden

Voorbeelden voor het invullen van de verschillende rollen.

Voorbeeld A: één portal-account

voorbeeld A met een portal account

De contactpersoon kan dus zelf de portal-accountbeheerder en toetsleider zijn, maar dat hoeft niet.

Voorbeeld B: vijf portal-accounts

voorbeeld A met een portal account

De contactpersoon kan zelf dus ook portal-accountbeheerder en toetsleider zijn, maar dat hoeft niet. Eén functionaris kan bovendien portal-accountbeheerder of toetsleider zijn van meerdere portal-accounts.

Facet

Facet beheerder

Deze persoon wijst de rollen voor de examinering in Facet op de beveiligde site van DUO toe. Dit is een andere rol dan de (reeds aanwezige) Beheerder Zakelijk Portaal. Deze verschillende rollen kunnen door dezelfde persoon vervuld worden, maar dat hoeft niet. Op dit moment wordt de beveiligde omgeving bijvoorbeeld al gebruikt voor de uitwisseling met Bron. De Facet beheerder houdt zich in de beveiligde site uitsluitend met examinering in Facet bezig.

Afnameplanner

De afnameplanner beheert de kandidaatgegevens en maakt de afnameplanningen. Deze taak wordt idealiter belegd bij een medewerker die vaardig is met computers en digitale bestanden.

FT afnameplanner

De rol van FT afnameplanner is nieuw in Facet 3.0. Deze rol is uitsluitend van toepassing op de systeemcheck. De FT afnameplanner plant de afname voor de systeemcheck die wordt uitgevoerd met het Functionaliteiten Testexamen (FT-examen). Voor het plannen van de systeemcheck hoeft geen afnamegroep met kandidaten te worden gemaakt. De systeemcheck is namelijk verder geautomatiseerd en wordt uitgevoerd met dummy-kandidaten. Deze rol kan ook toegekend worden aan de systeembeheerder of een afnameplanner.

Afnameleider

De afnameleider is de persoon die in het afnamelokaal de regie voert over een afnamegroep (de gang van zaken tijdens afname van een examen). De afnameleider beschikt binnen Facet over een afnamemonitor om de afname te kunnen monitoren en om actief te kunnen ingrijpen op afnamecomputers.

FT afnameleider

De rol van FT afnameleider is nieuw in Facet. Deze rol is uitsluitend van toepassing op de systeemcheck. De FT-afnameleider verstrekt net als bij een reguliere afname de toegangscode voor het examen, in dit geval voor het Functionaliteiten Testexamen (FT-examen) en kan de afname zo nodig m.b.v. de afnamemonitor volgen. Deze rol kan ook toegekend worden aan een afnameleider.

Systeembeheerder

De systeembeheerder installeert de software en voert de systeemcheck uit in samenwerking met de FT-afnameplanner of FT-afnameleider.

 

Mailsysteem Examenbladmbo.nl

Aan Examenbladmbo.nl is een mailsysteem gekoppeld. Via dit mailsysteem kunnen de contactpersonen examencommissie gericht benaderd worden. Ook kunnen deze contactpersonen collegas aan het systeem koppelen, afhankelijk van de rollen die zij vervullen bij de afname van de centraal ontwikkelde examens, bijvoorbeeld afnameplanner of docent Nederlands of rekenen.

Onderstaand stroomschema geeft aan hoe het bovenstaande in zijn werk gaat.

stroomschema mailsysteem examenbladmbo

Zodra er nieuws is voor een bepaalde rol, krijgt degene wiens e-mailadres door de contactpersoon examencommissie bij die rol is ingevuld een mailbericht. Personen met verschillende rollen krijgen op die manier (dus) verschillende, op hen toegesneden informatie.

Zie ook


De informatie op deze pagina is van toepassing op het studiejaar 2014-2015. Wijzig eventueel uw jaarfilter.

Deel deze pagina