Wet- en regelgeving aangaande de centrale examens mbo

Hieronder vindt u een overzicht van de wet- en regelgeving aangaande de centrale examens mbo.

Wet- en regelgeving OCW

Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen

29 april 2010, Staatsblad 2010, 194

Deze wet regelt dat er referentieniveaus zijn die bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld worden en die o.m. gelden voor het middelbaar beroepsonderwijs. Doel is te komen tot versterking van de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen en tot verbetering van de aansluiting tussen de verschillende sectoren in het onderwijs op de leergebieden Nederlandse taal en rekenen.Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen

17 juni 2010, Staatsblad 2010, 265

In dit besluit worden de referentieniveaus beschreven (in bijlagen) en wordt vastgesteld dat niveau 2F geldt voor mbo-1, mbo-2 en mbo-3 en dat niveau 3F geldt voor mbo-4 opleidingen.Examenbesluit beroepsopleidingen WEB

2 juli 2010, Staatsblad 2010, 294

Dit besluit strekt er allereerst toe om regels te geven voor de examens in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het besluit werkt voorts de verhouding tussen centraal examen en instellingsexamen uit en bepaalt de totstandkoming van de slaag/zakbeslissing. Tenslotte regelt het besluit de verantwoordelijkheid van de diverse actoren in de examinering, zoals het College voor toetsen en examens.Brief aan de instellingen voor mbo van de minister (24 april 2013)

In deze brief wordt onder meer uitgewerkt hoe het gewijzigde tijdpad van invoering van de slaag-zakregeling vorm krijgt. Daarnaast wordt een tijdpad gegeven voor de invoering van centrale examinering Engels voor mbo-4-opleidingen.

Regelingen CvTE

Zie ook


De informatie op deze pagina is van toepassing op het studiejaar 2013-2014. Wijzig eventueel uw jaarfilter.

Deel deze pagina