Wet- en regelgeving aangaande de centrale examens mbo

Hieronder vindt u een overzicht van de wet- en regelgeving aangaande de centrale examens mbo.

Wet- en regelgeving OCW

Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen

29 april 2010, Staatsblad 2010, 194

Deze wet regelt dat er referentieniveaus zijn die bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld worden en die o.m. gelden voor het middelbaar beroepsonderwijs. Doel is te komen tot versterking van de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen en tot verbetering van de aansluiting tussen de verschillende sectoren in het onderwijs op de leergebieden Nederlandse taal en rekenen.


Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen

17 juni 2010, Staatsblad 2010, 265

In dit besluit worden de referentieniveaus beschreven (in bijlagen) en wordt vastgesteld dat niveau 2F geldt voor entreeopleidingen, mbo-2 en mbo-3 en dat niveau 3F geldt voor mbo-4 opleidingen.


Examenbesluit beroepsopleidingen WEB

2 juli 2010, Staatsblad 2010, 294

Dit besluit strekt er allereerst toe om regels te geven voor de examens in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het besluit werkt voorts de verhouding tussen centraal examen en instellingsexamen uit en bepaalt de totstandkoming van de slaag/zakbeslissing. Tenslotte regelt het besluit de verantwoordelijkheid van de diverse actoren in de examinering, zoals het College voor toetsen en examens.


Regeling modeldiploma mbo

15 maart 2012, Staatscourant 2012, nr. 10761

In deze regeling wordt het model vastgesteld van de diploma's van beroepsopleidingen en het model voor de resultatenlijsten van beroepsopleidingen voor kandidaten die het examen afleggen op basis van een kwalificatiedossier dat is vastgesteld na 1 januari 2012.


Regeling examinering Nederlandse taal beroepsopleidingen WEB

20 juni 2014, Staatscourant 2014, nr. 17881

In deze regeling wordt de verdeling van de (sub)domeinen van het referentieniveau Nederlandse taal over het centraal examen en het instellingsexamen geregeld.


Regelingen CvTE

Voorlichtingspublicatie Tijdvakken centrale examinering mbo, studiejaar 2014-2015

18 juni 2013

Vaststelling van de tijdvakken waarin in het studiejaar 2014-2015 de centrale (pilot)examens Nederlandse taal en rekenen afgenomen zullen worden.


Regeling vaststelling syllabus centraal examen mbo Nederlandse taal referentieniveau 3F

15 april 2014

Regeling waarin de syllabus vastgesteld wordt die met ingang van 1 augustus 2014 geldt voor het centraal examen Nederlandse taal 3F.


Nadere richtlijnen toetsen van het centraal examen mbo

Het College voor Toetsen en Examens heeft op 27 augustus 2014 nadere richtlijnen van het centraal examen mbo vastgesteld, als opgedragen in artikel 6, eerste lid onderdeel b en c en tweede lid van het Examenbesluit beroepsopleidingen WEB .


Regeling digitale centrale examinering mbo

Het CvTE geeft jaarlijks regels voor digitale examinering die gepubliceerd worden op examenbladmbo.nl. In het studiejaar 20104-2105 worden de centrale examens afgenomen met twee computersystemen (ExamenTester en Facet).


Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores bij centrale examinering mbo

15 april 2014

Met deze regeling stelt het CvTE vast op welke wijze beoordelingsnormen en bijbehorende scores tot stand komen.


Regeling omzetting scores in cijfers bij centrale examinering mbo

15 april 2014

In deze regeling wordt vastgesteld dat het CvTE de scores omzet in cijfers op de wijze zoals beschreven in de bijlage die onderdeel vormt van deze regeling.


Regeling toegestane hulpmiddelen bij centrale examinering mbo

15 april 2014

Met deze regeling geeft het CvTE regels met betrekking tot de hulpmiddelen die gebruikt mogen worden bij het maken van opgaven bij centrale examens mbo.


Regeling aangepaste wijze of vorm van examineren centrale examens

15 april 2014

Hiermee stelt het CvTE regels vast voor een aangepaste wijze of vorm van examineren bij studenten met een handicap rekening houdend met de aard van de handicap bij centrale examens in het mbo.


Regeling examenprotocol centrale examinering mbo

17 juni 2014

Met deze regeling stelt het CvTE een examenprotocol vast waarin de gang van zaken bij centrale examinering in het mbo is vastgelegd. Hieronder worden begrepen: te nemen maatregelen bij onregelmatigheden begaan door deelnemers, het bewaren van het gemaakte examenwerk en de wijze waarop belanghebbenden kunne kennis nemen van de beoordeling daarvan.


Zie ook


De informatie op deze pagina is van toepassing op het studiejaar 2014-2015. Wijzig eventueel uw jaarfilter.

Deel deze pagina