Wet- en regelgeving aangaande de centrale examens mbo

Hieronder vindt u een overzicht van de wet- en regelgeving aangaande de centrale examens mbo.

Wet- en regelgeving OCW

Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen

29 april 2010, Staatsblad 2010, 194

Deze wet regelt dat er referentieniveaus zijn die bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld worden en die o.m. gelden voor het middelbaar beroepsonderwijs. Doel is te komen tot versterking van de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen en tot verbetering van de aansluiting tussen de verschillende sectoren in het onderwijs op de leergebieden Nederlandse taal en rekenen.


Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen

17 juni 2010, Staatsblad 2010, 265

In dit besluit worden de referentieniveaus beschreven (in bijlagen) en wordt vastgesteld dat niveau 2F geldt voor entreeopleidingen, mbo-2 en mbo-3 en dat niveau 3F geldt voor mbo-4 opleidingen.


Examenbesluit beroepsopleidingen WEB

2 juli 2010, Staatsblad 2010, 294

Dit besluit strekt er allereerst toe om regels te geven voor de examens in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het besluit werkt voorts de verhouding tussen centraal examen en instellingsexamen uit en bepaalt de totstandkoming van de slaag/zakbeslissing. Tenslotte regelt het besluit de verantwoordelijkheid van de diverse actoren in de examinering, zoals het College voor toetsen en examens.


Regeling modeldiploma mbo

15 maart 2012, Staatscourant 2012, nr. 10761

In deze regeling wordt het model vastgesteld van de diploma's van beroepsopleidingen en het model voor de resultatenlijsten van beroepsopleidingen voor kandidaten die het examen afleggen op basis van een kwalificatiedossier dat is vastgesteld na 1 januari 2012.


Regeling examinering Nederlandse taal beroepsopleidingen WEB

20 juni 2014, Staatscourant 2014, nr. 17881

In deze regeling wordt de verdeling van de (sub)domeinen van het referentieniveau Nederlandse taal over het centraal examen en het instellingsexamen geregeld.


Regelingen CvTE

Regeling vaststelling syllabus centraal examen mbo Nederlandse taal referentieniveau 3F

15 april 2014

Regeling waarin de syllabus vastgesteld wordt die met ingang van 1 augustus 2014 geldt voor het centraal examen Nederlandse taal 3F.


Nadere richtlijnen toetsen van het centraal examen mbo

Het College voor Toetsen en Examens heeft op 27 augustus 2014 nadere richtlijnen van het centraal examen mbo vastgesteld, als opgedragen in artikel 6, eerste lid onderdeel b en c en tweede lid van het Examenbesluit beroepsopleidingen WEB .


Regeling toegestane hulpmiddelen bij centrale examinering mbo

15 april 2014

Met deze regeling geeft het CvTE regels met betrekking tot de hulpmiddelen die gebruikt mogen worden bij het maken van opgaven bij centrale examens mbo.


Regeling aangepaste wijze of vorm van examineren centrale examens

15 april 2014

Hiermee stelt het CvTE regels vast voor een aangepaste wijze of vorm van examineren bij studenten met een handicap rekening houdend met de aard van de handicap bij centrale examens in het mbo.


Regeling vaststelling syllabus centraal examen mbo Nederlandse taal referentieniveau 2F

9 februari 2015

Regeling waarin de syllabus vastgesteld wordt die met ingang van 1 augustus 2015 geldt voor het centraal examen Nederlandse taal 2F.


Regeling examenprotocol centrale examinering mbo 2015

9 februari 2015

Met deze regeling stelt het CvTE een examenprotocol vast waarin de gang van zaken bij centrale examinering in het mbo is vastgelegd. Hieronder worden begrepen: te nemen maatregelen bij onregelmatigheden begaan door deelnemers, het bewaren van het gemaakte examenwerk en de wijze waarop belanghebbenden kunnen kennis nemen van de beoordeling daarvan.


Regeling syllabus rekenen VO en mbo referentieniveaus 2F en 3F

8 mei 2015

Deze regeling stelt de syllabus vast die de exameneisen bevat voor het centraal examen rekenen 2F en 3F voor mbo en voor de rekentoetsen 2F en 3F in het VO.


Regeling digitale centrale examinering mbo (2015)

15 juni 2015

Deze regeling betreft de regels die gelden voor digitale examinering als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel e van het Examenbesluit beroepsopleidingen WEB .


Regeling omzetting scores in cijfers bij centrale examinering mbo (2015)

15 juni 2015

Met deze regeling stelt het College voor Toetsen en Examens regels vast voor de omzetting van centrale examenscores in cijfers voor het mbo.


Voorlichtingspublicatie Tijdvakken centrale examinering mbo, studiejaar 2016 – 2017

15 juni 2015

De tijdvakken voor het studiejaar 2016-2017 van de centrale examinering mbo zijn op 15 juni 2015 door het College voor Toetsen en Examens vastgesteld. 


Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores bij centrale examinering mbo (2015)

5 oktober 2015

Met deze regeling stelt het CvTE vast op welke wijze beoordelingsnormen en bijbehorende scores tot stand komen. Deze regeling treedt in werking met terugwerkende kracht per 1 augustus 2015.


Regeling addendum 2A bij de syllabus rekenen vo en mbo referentieniveaus 2F en 3F

8 februari 2016

Met deze regeling stelt het CvTE het addendum 2A vast voor het centraal examen rekenen 2A in het mbo en voor de rekentoets 2A in het vo. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2016. Het addendum is beschikbaar via de examenpagina rekenen 2A .


Extra afnamemoment ER-examens 2ER en 3ER eerste tijdvak (P1) centrale examinering mbo, studiejaar 2016-2017

30 april 2016

Met dit collegebesluit stelt het CvTE een extra afnamemoment voor de ER-examens 2ER en 3ER vast voor het eerste tijdvak (P1) centrale examinering mbo, studiejaar 2016-2017. Het collegebesluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 2016.


Regeling addendum ER bij de syllabus rekenen vo en mbo referentieniveaus 2F en 3F

27 juni 2016, Staatscourant 2016, nr. 55840

Met deze regeling stelt het CvTE het addendum 2ER en 3ER vast bij de syllabus rekenen 2F en 3F voor de rekentoets vo en centrale examinering in het mbo. Het addendum beschrijft de specificaties voor de rekentoetsen ER, afgenomen bij kandidaten met ernstige rekenproblemen. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij is geplaatst.De informatie op deze pagina is van toepassing op het studiejaar 2016-2017. Wijzig eventueel uw jaarfilter.

Deel deze pagina