Wie mag deelnemen?

Op deze pagina vindt u wie mag deelnemen aan welk examen.

Welke examens zijn beschikbaar in Facet?

Volgens art. 4 en 5 van het Examenprotocol is de examencommissie verantwoordelijk voor het vooraf tijdig en juist informeren van de deelnemers over de examinering.

Welke examens worden aangeboden, is opgenomen in onderstaand schema:

 

 

P1

P2

P3

P4

P5

Nederlandse taal 2F

 

x

x

x

x

Nederlandse taal 2F auditief

 

x

x

x

x

Rekenen 2F

 

x

x

x

x

Rekenen 2A

 

 

x

 

x

Rekenen 2ER*

 

x

x

x

x

Nederlandse taal 3F

x

x

x

x

x

Nederlandse taal 3F auditief

 

x

x

x

x

Rekenen 3F

x

x

x

x

x

Rekenen 3ER*

x

x

x

x

x

Engels B1

x

x

x

x

 

Voor informatie over ER-examens, zie Deelnemers met een ondersteuningsbehoefte .

Dyslexie

Voor alle examens in bovenstaand schema, behalve examens met de toevoeging auditief, geldt dat verklanking mogelijk is voor deelnemers met dyslexie. De mogelijkheid tot verklanking is opgenomen in de afnamesoftware en is slechts beschikbaar als de afnameplanner dit bij de invoer van de betreffende kandidaat aangegeven heeft.

Bij de invoer van de kandidaatgegevens moet een vakcode meegegeven worden om de kandidaat aan een examen te kunnen koppelen. De lijst met vakcodes is te vinden op de website van DUO.

Ernstige rekenproblemen en/of dyscalculie

De deelnemer met ernstige rekenproblemen/dyscalculie heeft in periode 2, 3, 4 en 5 de mogelijkheid om het aangepaste rekenexamen (het ER-examen) te maken. Het ER-examen wordt aan elke instelling geleverd en hoeft niet apart te worden aangevraagd. Ook hoeft de deelnemer hiervoor niet geregistreerd te worden bij het CvTE.

De deelnemer met een dyscalculieverklaring kan er ook voor kiezen om het reguliere 2F- of 3F-examen te maken. De deelnemer heeft in dat geval recht op 30 minuten verlenging en het gebruik van de standaardrekenkaart.

Voor meer informatie over het ER-examen, zie ER-examen mbo .

Auditieve beperking

Voor deelnemers met een auditieve beperking zijn voor Nederlands aangepaste examens beschikbaar volgens bovenstaand schema. Voor de aard van de aangebrachte aanpassing in deze examens, zie Deelnemers met een ondersteuningsbehoefte . Deze aangepaste examens hebben niet een aparte vakcode maar de examenpackages voor deze deelnemers hebben de toevoeging auditief . Voor de afnameplanning van dit examen moet bij de deelnemers die hiervoor in aanmerking komen in de kolom bijzonderheden de term ‘ Auditief ’ ingevoerd worden.

Voor deelname aan de examens die in bovenstaande tabel opgenomen zijn, is aanmelding vooraf bij het CvTE niet nodig.

Visuele beperking

Daarnaast zijn er aangepaste examens voor deelnemers met een visuele beperking beschikbaar voor periode 2 t/m 5. Deze examens moeten 2 maanden voor de betreffende afnameperiode bij het CvTE aangevraagd worden, omdat dit veelal individueel maatwerk betreft. Zie de daarvoor vermelde data in de activiteitenplanning en het onderwerp Deelnemers met een ondersteuningsbehoefte .

Deelname aan pilotexamens Engels

Deelname aan een pilotexamen Engels mbo-4 is alleen mogelijk voor deelnemers die een mbo-4-opleiding volgen.

Examineren op hoger of lager niveau

Een deelnemer die een mbo-2 of mbo-3-opleiding volgt kan, als de examencommissie daarvoor toestemming geeft, een 3F-examen Nederlandse taal of rekenen afleggen en/of een examen Engels. Dat betekent wel dat in Facet deze deelnemer ingevoerd moet worden met de vakcode voor het 3F-examen en daarbij het niveau mbo-4.

Omgekeerd geldt ook dat als de instelling dat wenselijk acht, een deelnemer aan een mbo-4-opleiding een 2F-examen af mag leggen voor Nederlandse taal of rekenen. Ook dan moet deze deelnemer in Facet ingevoerd worden met de andere vakcode en het niveau mbo-2 of mbo-3. In dit geval dient voor diplomering echter ook het 3F-examen te worden afgelegd dat vereist is voor mbo-4.

Vrijstellingen

In artikel 3b van Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB is vastgelegd welke regels er gelden voor vrijstellingen.

Deelname aan een pilotexamen in een studiejaar voorafgaand aan verplichte examinering levert een vrijstelling op als er minstens een 6 behaald is en dit pilotexamen is afgenomen nadat ten minste de helft van de voor de deelnemer geldende studieduur is verstreken (zie artikel 19 Examen- en kwalificatiebesluit, lid 2).


De informatie op deze pagina is van toepassing op het studiejaar 2015-2016. Wijzig eventueel uw jaarfilter.

Deel deze pagina