Wie mag deelnemen?

Op deze pagina vindt u wie mag deelnemen aan welk examen.

Welke examens zijn beschikbaar in Facet?

Volgens art. 4 en 5 van het Examenprotocol is de examencommissie verantwoordelijk voor het vooraf tijdig en juist informeren van de deelnemers over de examinering.

Welke examens worden aangeboden, is opgenomen in onderstaand schema:

 

 

P1

P2

P3

P4

P5

Nederlandse taal 2F

x

x

x

x

x

Nederlandse taal 2F dos

x

x

x

x

x

Rekenen 2F

x

x

x

x

x

Rekenen 2A

 

x

x

x

x

Rekenen 2ER*

x

x

x

x

x

Rekenen 2A-ER*

 

x

x

x

x

Nederlandse taal 3F

x

x

x

x

x

Nederlandse taal 3F dos

x

x

x

x

x

Rekenen 3F

x

x

x

x

x

Rekenen 3ER*

x

x

x

x

x

Engels B1

x

x

x

x

x

Engels B1 dos

 

x

x

x

x

Engels B2

 

 

 

x

 

Voor informatie over ER-examens, zie Deelnemers met een ondersteuningsbehoefte .

Dyslexie

Voor alle examens in bovenstaand schema, behalve examens met de toevoeging dos, geldt dat verklanking mogelijk is voor deelnemers met dyslexie. De mogelijkheid tot verklanking is opgenomen in de afnamesoftware en is slechts beschikbaar als de afnameplanner dit bij de invoer van de betreffende kandidaat aangegeven heeft.

Bij de invoer van de kandidaatgegevens moet een vakcode meegegeven worden om de kandidaat aan een examen te kunnen koppelen. De lijst met vakcodes is te vinden op de website van DUO.

Ernstige rekenproblemen en/of dyscalculie

De deelnemer met ernstige rekenproblemen/dyscalculie heeft in periode 1, 2, 3, 4 en 5 de mogelijkheid om het aangepaste rekenexamen (het ER-examen) te maken. Het ER-examen wordt aan elke instelling geleverd en hoeft niet apart te worden aangevraagd. Ook hoeft de deelnemer hiervoor niet geregistreerd te worden bij het CvTE.

De deelnemer met een dyscalculieverklaring kan er ook voor kiezen om het reguliere 2F- of 3F-examen te maken. De deelnemer heeft in dat geval recht op 30 minuten verlenging en het gebruik van de standaardrekenkaart.

Voor meer informatie over het ER-examen, zie ER-examen mbo .

Auditieve beperking

Voor deelnemers met een auditieve beperking zijn voor Nederlands aangepaste examens beschikbaar volgens bovenstaand schema (dos= doof of slechthorend). Voor de aard van de aangebrachte aanpassing in deze examens, zie Deelnemers met een ondersteuningsbehoefte . Deze aangepaste examens hebben niet een aparte vakcode maar de examenpackages voor deze deelnemers hebben de toevoeging dos . Voor de afnameplanning van dit examen moet bij de deelnemers die hiervoor in aanmerking komen in de kolom bijzonderheden de term ‘ Auditief ’ ingevoerd worden.

Voor deelname aan de examens die in bovenstaande tabel opgenomen zijn, is aanmelding vooraf bij het CvTE niet nodig.

Visuele beperking

In studiejaar 2016-2017 is het voor de deelnemer met een visuele beperking mogelijk om in periode 1, 2, 3, 4 en 5 een aangepast examen Nederlands en/of rekenen te maken en in periode 2, 3, 4 en 5 een aangepast examen Engels. Het aangepaste examen kan door de geregistreerde contactpersoon examencommissie via zijn/haar persoonlijke pagina aangevraagd worden met het daarvoor bestemde formulier. Het formulier dient uiterlijk 2 maanden voor de start van de betreffende afnameperiode in het bezit te zijn van het CvTE (zie Activiteitenplanning ).

NB: Voor elke periode dient een apart formulier ingevuld te worden.

Deelname aan pilotexamens Engels

Deelname aan een pilotexamen Engels (B1 en B2) is alleen mogelijk voor deelnemers die een mbo-4-opleiding volgen.

Examineren op hoger of lager niveau

Een deelnemer die een mbo-2 of mbo-3-opleiding volgt kan, als de examencommissie daarvoor toestemming geeft, een 3F-examen Nederlandse taal of rekenen afleggen en/of een examen Engels. Dat betekent wel dat in Facet deze deelnemer ingevoerd moet worden met de vakcode voor het 3F-examen en daarbij het niveau mbo-4.

Omgekeerd geldt ook dat als de instelling dat wenselijk acht, een deelnemer aan een mbo-4-opleiding een 2F-examen af mag leggen voor Nederlandse taal of rekenen. Ook dan moet deze deelnemer in Facet ingevoerd worden met de andere vakcode en het niveau mbo-2 of mbo-3. In dit geval dient voor diplomering echter ook het 3F-examen te worden afgelegd dat vereist is voor mbo-4.

Vrijstellingen

In artikel 3b van Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB is vastgelegd welke regels er gelden voor vrijstellingen.


De informatie op deze pagina is van toepassing op het studiejaar 2016-2017. Wijzig eventueel uw jaarfilter.

Deel deze pagina