Cito

Cito is gespecialiseerd in het ontwikkelen van toetsen en examens, in het beoordelen van leerresultaten en in certificering. In brede kring is het instituut bekend geworden door de Eindtoets basisonderwijs en de centrale examens. Sinds de oprichting in 1968 heeft het instituut een breed pakket ontwikkeld van toetsings- en evaluatie-instrumenten voor basis- en speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie.


Centraal ontwikkelde examens

De centrale examens Nederlandse taal en rekenen voor het mbo worden in opdracht van OCW onder regie en verantwoordelijkheid van het College voor Toetsen en Examens ontwikkeld door Cito. Daarbij worden vanzelfsprekend vakinhoudelijk en toetstechnisch deskundigen betrokken.


Contact

Cito

Amsterdamseweg 13

6814 CM Arnhem

tel: 026-3521111

fax: 026-3521356

e-mail: info@cito.nl