College voor Toetsen en Examens

Diploma’s in Nederland zijn voor een groot deel gebaseerd op landelijke, centrale examens. Het is dan ook belangrijk dat vervolgopleidingen en werkgevers erop kunnen vertrouwen dat die diploma’s goede centrale examens en toetsen als basis hebben. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) zorgt daarvoor. Het heeft verschillende examens en toetsen onder zijn hoede waaronder de Centrale Eindtoets (po), de centrale examens in het vo en het mbo en de Staatsexamens Nederlands als tweede taal (Nt2). Het CvTE is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en voert zijn taken uit onder verantwoordelijkheid van het ministerie van OCW.


Centrale examens mbo

Het CvTE is belast met de uitvoering van de centrale examinering in het beroepsonderwijs zoals geformuleerd in het examenbesluit beroepsopleidingen WEB. Dit betreft de referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen.


Contact

Telefoon: 030 - 28 40 700

E-mail: via het contactformulierPostadres:

Postbus 315

3500 AH Utrecht


Bezoekadres:

Muntstraat 7

3512 ET Utrecht