Regeling addendum 2A bij de syllabus Rekenen vo en mbo referentieniveaus 2F en 3F

Officiële publicatie

Van: College voor Toetsen en Examens
Kenmerk: CvTE-16.00020
Datum vaststelling: 8 februari 2016
Gepubliceerd: Staatscourant 2016, nr. 24945
Actuele versie: wetten.overheid.nl/BWBR0037967


Belang van deze publicatie

Met deze regeling stelt het CvTE het addendum 2A vast voor het centraal examen rekenen 2A in het mbo en voor de rekentoets 2A in het vo. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2016. Het addendum is beschikbaar via de examenpagina rekenen 2A.