Regeling addendum ER bij de syllabus Rekenen vo en mbo referentieniveaus 2F en 3F

Officiële publicatie

Van: College voor Toetsen en Examens
Kenmerk: CvTE-16.01269
Datum vaststelling: 27 juni 2016
Gepubliceerd: Staatscourant 2016, nr. 55840
Actuele versie: wetten.overheid.nl/BWBR0038635


Belang van deze publicatie

Met deze regeling stelt het CvTE het addendum 2ER en 3ER vast bij de syllabus rekenen 2F en 3F voor de rekentoets vo en centrale examinering in het mbo. Het addendum beschrijft de specificaties voor de rekentoetsen ER, afgenomen bij kandidaten met ernstige rekenproblemen. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij is geplaatst.


Het addendum is beschikbaar via de volgende examenpagina's: