Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores bij centrale examinering mbo (2015)

Officiële publicatie

Van: College voor Toetsen en Examens
Kenmerk: CvTE-15.02050
Datum vaststelling: 5 oktober 2015
Gepubliceerd: Staatscourant 2015, nr. 34323
Actuele versie: wetten.overheid.nl/BWBR0037082


Belang van deze publicatie

Met deze regeling stelt het CvTE vast op welke wijze beoordelingsnormen en bijbehorende scores tot stand komen. Deze regeling treedt in werking met terugwerkende kracht per 1 augustus 2015.