Regeling examenprotocol centrale examinering mbo

Officiƫle publicatie

Van: College voor Toetsen en Examens
Kenmerk: CvTE-20.01230
Datum vaststelling: 22 juni 2020
Gepubliceerd: Staatscourant 2020, nr. 39346


Belang van deze publicatie

Met deze regeling stelt het CvTE een examenprotocol vast waarin de gang van zaken bij centrale examinering in het mbo is vastgelegd. Hieronder worden begrepen: te nemen maatregelen bij onregelmatigheden begaan door deelnemers, het bewaren van het gemaakte examenwerk en de wijze waarop belanghebbenden kunnen kennis nemen van de beoordeling daarvan.


In het examenprotocol wordt een aantal randvoorwaarden beschreven die de examencommissie in acht dient te nemen bij de organisatie van de centrale examinering. Deze richtlijnen dienen ervoor dat de afnamecondities voor de deelnemers gelijk zijn. In het protocol worden de volgende onderdelen beschreven:


  • richtlijnen t.b.v. geheimhouding;
  • handelwijze vooraf;
  • onregelmatigheden;
  • proces-verbaal;
  • deelnemers met een beperking;
  • te laat komen en eerder vertrekken;
  • onwel worden;
  • bewaren van gemaakt examenwerk;
  • inzien gemaakte examenwerk, en
  • klachten.


Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2020Deze regeling is gewijzigd per 19 april 2021.Deel deze pagina