Regeling omzetting scores in cijfers bij centrale examinering mbo (2015)

Officiële publicatie

Van: College voor Toetsen en Examens
Kenmerk: CvTE-15.01457
Datum vaststelling: 15 juni 2015
Gepubliceerd: Staatscourant 2015, nr. 21320
Actuele versie: wetten.overheid.nl/BWBR0036876


Belang van deze publicatie

Met deze regeling stelt het College voor Toetsen en Examens regels vast voor de omzetting van centrale examenscores in cijfers voor het mbo.


Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2015. De Regeling omzetting scores in cijfers bij centrale examinering mbo, van 15 april 2014 wordt ingetrokken.


Per 1 augustus 2017 is de regeling gewijzigd in verband met de toevoeging van de centrale examens Engels.