Regeling syllabus Rekenen VO en mbo referentieniveaus 2F en 3F

Officiële publicatie

Van: College voor Toetsen en Examens
Kenmerk: CvTE-15.01137
Datum vaststelling: 8 mei 2015
Gepubliceerd: Staatscourant 2015, nr. 17575
Actuele versie: wetten.overheid.nl/BWBR0036727


Belang van deze publicatie

Deze regeling stelt de syllabus vast die de exameneisen bevat voor het centraal examen rekenen 2F en 3F voor mbo en voor de rekentoetsen 2F en 3F in het VO.


De inwerkingtreding van deze syllabus is 1 oktober 2015. De rekenexamens mbo zijn vanaf periode 2 van het studiejaar 2015-2016 gebaseerd op deze nieuwe syllabus. De syllabus is van kracht totdat een nieuwe syllabus deze vervangt.


Deze syllabus geeft een toelichting op de examenonderwerpen die centraal geëxamineerd worden. De syllabus is te raadplegen op de examenpagina's op Examenbladmbo.nl.