Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Inzage

Laatste update

Deelrapportages

Naast de schoolrapportages zijn de zogenoemde deelrapportages beschikbaar. In deze rapportage wordt per deelnemer de behaalde score op een deel (domein) van het examen gegeven. Daarnaast is er per domein de marge aangegeven voor het vereiste niveau.

Instellingen kunnen deze informatie ter beschikking stellen aan deelnemers. Deelnemers kunnen deze informatie gebruiken om te bepalen of ze er baat bij hebben gericht te oefenen op een domein van de examenstof als ze zich voorbereiden op een herkansing.

NB: er zijn geen deelrapportages beschikbaar voor de rekenexamens 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER.

Inzage door deelnemers

Inzage gemaakt examenwerk Nederlandse taal, Engels en pilotexamens rekenen 2A en 2A-ER

Voor deelnemers aan de examens Nederlandse taal, Engels, rekenen 2A en 2A-ER bestaat de mogelijkheid tot inzage in het eigen gemaakte werk (en niet de opgaven zelf), de antwoorden volgens het antwoordmodel in het computersysteem en de score per vraag, de zogenaamde beperkte inzage. De deelnemer kan zo controleren of de scoring van de eigen antwoorden met 0 of 1 overeenkomt met het antwoord volgens het antwoordmodel in het computersysteem.

De deelnemer doet het verzoek om inzage aan de examencommissie van de instelling. Vervolgens neemt de afnameplanner contact op met de helpdesk Facet. DUO levert dan op aanvraag van de afnameplanner een rapport met per leerling: het gegeven antwoord, het juiste antwoord en de toegekende score. Dit rapport blijft eigendom van de instelling en mag na de inzage niet aan deze deelnemer meegegeven worden.

Inzage rekenexamens 2ER, 2F, 3ER, 3F

Voor deelnemers en docenten bestaat de mogelijkheid tot een volledige inzage in het rekenexamen 2ER, 2F, 3ER en 3F. De volledige inzage betreft de opgaven, het door de deelnemer gegeven antwoord en het antwoordmodel in het computersysteem. Voor de inzage zijn de richtlijnen ten behoeve van geheimhouding uit artikel 2 van dit examenprotocol van toepassing. De deelnemer dient het verzoek tot inzage in bij de examencommissie van de instelling. De docent hoeft voor inzage in een examen geen verzoek bij de examencommissie in te dienen.

Termijnen van inzage

Betreffende taalexamens

De termijn waarbinnen de inzage plaatsvindt, start voor Nederlandse taal 2F en 3F op de maandag van de derde week van de desbetreffende afnameperiode. De termijn eindigt vier weken na de laatste afnamedag van de afnameperiode, exclusief de eventuele vakantiewe(e)k(en).

De termijn waarbinnen de inzage plaatsvindt, start voor Engels op de dag van de publicatie van de omzettingstabellen van het desbetreffende examen en eindigt vier weken later, exclusief de eventuele vakantiewe(e)k(en). In P1 start de inzage één week na afname van het examen en eindigt vier weken daarna.

Betreffende rekenexamens

De termijn waarbinnen de inzage plaatsvindt, start voor rekenen 2F en 3F op de maandag van de derde week van de desbetreffende afnameperiode en eindigt vier weken na het einde van de afnameperiode, exclusief de eventuele vakantiewe(e)k(en).

De termijn waarbinnen de inzage plaatsvindt, start voor rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER op de eerste dag die volgt op de laatste afnamedag. De termijn eindigt vier weken na publicatie van de omzettingstabellen, exclusief de eventuele vakantiewe(e)k(en). In P1 start de inzage één week na afname van het examen en eindigt vier weken daarna.

De data voor inzage per examen per afnameperiode zijn in de Activiteitenplanning weergegeven. De afnameplanner kan inzage verlenen via de PC-app in Facet (zie Rapportage en inzage).

Bij de inzage worden de richtlijnen voor geheimhouding betracht zoals vastgelegd in art. 2 van het Examenprotocol .

Inzage door docenten

Inzage van een centraal examen rekenen door docenten is mogelijk binnen dezelfde termijn als voor studenten (zie ook de Activiteitenplanning). De afnameplanner kan de docent inzage verlenen via de PC-app in Facet, zie:

Bij de inzage worden de richtlijnen voor geheimhouding betracht zoals vastgelegd in art. 2 van het Examenprotocol.

De docent die inzage gehad heeft in het gemaakte werk van zijn deelnemers, kan via het formulier inhoudelijke opmerkingen examens mbo van het CvTE opmerkingen doorgeven over een examenopgave.