Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Syllabi

Laatste update

Het College voor Toetsen en Examens stelt de syllabi vast met de exameneisen voor de centrale examens Nederlandse taal en rekenen mbo.

Formele status

In het Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen (Staatsblad 17 juni 2010, nr. 265) zijn de referentieniveaus vastgesteld en is bepaald welk referentieniveau geldt voor een mbo-opleiding.

Artikel 6 lid 1a van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB stelt dat één van de taken van het College voor Toetsen en Examens omvat: het tot stand brengen en bij regeling vaststellen van syllabi overeenkomstig de voor de desbetreffende soort opleiding vastgestelde eindtermen of kwalificatiedossiers.

Functie

Een syllabus stelt docenten in staat zich een beeld te vormen van wat in een centraal examen wel en niet gevraagd kan worden. De syllabus is bedoeld als hulpmiddel voor de voorbereiding op dit examen. De syllabus is van kracht totdat een nieuwe syllabus deze vervangt.

Een syllabus geeft een toelichting op de examenonderwerpen die centraal geëxamineerd worden. De syllabus kan informatie bevatten over een of meer van de volgende onderwerpen:

  • specificaties van examenstof
  • begrippenlijsten
  • bekend veronderstelde voorkennis
  • voorbeeldopgaven
  • toelichting op de vraagstelling

De functie van een syllabus is docenten in staat te stellen zich een beeld te vormen van wat in het centraal examen wel en niet gevraagd kan worden. Een syllabus is dus geen volledig gesloten en afgebakende beschrijving van alles wat op een examen zou kunnen voorkomen. Het is mogelijk, al zal dat maar in beperkte mate voorkomen, dat in een centraal examen ook iets aan de orde komt dat niet expliciet is benoemd in een syllabus, maar dat naar het algemeen gevoelen daarvan in het verlengde ligt. Een syllabus is zodoende een hulpmiddel voor de voorbereiding op een centraal examen. Maar een syllabus kan ook behulpzaam zijn voor producenten van leermiddelen, voor toetsconstructeurs en voor nascholingsinstanties.

De syllabi worden gepubliceerd op de examenpagina's in de betreffende jaarring op Examenbladmbo.nl.

Zie ook