Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Examenprotocol

Laatste update

Een van de taken van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is het bij regeling vaststellen van een examenprotocol (Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB (art. 6. Lid 1j)). Deze is vastgesteld middels de Regeling examenprotocol centrale examinering mbo .

Afname volgens de voorschriften van het examenprotocol

Volgens het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB (art. 6. Lid 1j) is in dit examenprotocol de gang van zaken vastgelegd bij centrale examinering, waaronder maatregelen bij onregelmatigheden begaan door studenten, het bewaren van het examenwerk en de wijze waarop belanghebbenden kunnen kennis nemen van de beoordeling daarvan.

Rol en verantwoordelijkheid examencommissie volgens examenprotocol

De examencommissie wordt ingesteld door het bevoegd gezag van de instelling (of de directie van de niet-bekostigde instelling) en is verantwoordelijk voor de organisatie en de afname van het centraal examen mbo.

Het bevoegd gezag geeft aan het CvTE door wie de contactpersoon examencommissie is die het aanspreekpunt is voor het CvTE (Examenprotocol, art. 3).

De examencommissie is bovendien verantwoordelijk voor de planning van de afnames binnen de examenperiode en het tijdig informeren van studenten over het afnametijdstip. Ook zorgt de examencommissie dat studenten alle informatie omtrent hun examen hebben. Daarbij gaat het om informatie over de manier van examineren, en welke regels gelden bij afwezigheid, te laat komen, onwel worden, toegestane hulpmiddelen en de regels in geval van fraude. Ook regelt de examencommissie de inzage. Voor de volledige en leidende informatie over taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie, zie Regeling examenprotocol centrale examinering mbo 2022 .

Geheimhouding

De examencommissie zorgt ervoor dat de opgaven geheim blijven tot de aanvang van het examen. Bovendien zorgt de examencommissie voor het nodige toezicht bij de afname van het centraal examen (zie Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB, art. 9a)

In artikel 2 van het Examenprotocol worden richtlijnen gegeven die de examencommissie dient te hanteren om ervoor te zorgen dat de geheimhouding van de opgaven niet geschonden wordt. Daarin staat bijvoorbeeld beschreven voor wie de opgaven toegankelijk zijn op welk moment en richtlijnen over de verspreiding van informatie over het examen.

Is er een vermoeden dat de geheimhouding van de examenopgaven geschonden is? De handelswijze van de examencommissie in geval van schending van geheimhouding staat beschreven in artikel 8 van het Examenprotocol. Lees er meer over op de pagina Storingen en onregelmatigheden.

Proces-verbaal

Van alle afnames gedurende de afnameperiode wordt een proces-verbaal opgemaakt. Deze wordt gebruikt door de Inspectie van het Onderwijs om toezicht te houden op de afname van de centrale examens mbo. Hierin wordt in ieder geval vermeld (zie ook Examenprotocol, art. 10):

  • De namen en de handtekeningen van de medewerkers betrokken bij de afname;
  • Welke studenten afwezig waren, te laat zijn gekomen of onwel zijn geworden tijdens de afname;
  • Eventuele bijzonderheden zoals geluidsoverlast, onwel worden van studenten, voorvallen die met onregelmatigheden of (mogelijke) schendingen van de geheimhouding verband houden, en; 
  • Het toestaan van bijzondere faciliteiten.