Mailings vanuit Examenbladmbo.nl

Laatste update

Mailings vanuit Examenbladmbo.nl

Het College voor Toetsen en Examens (het CvTE) informeert mbo-instellingen over de centrale examinering via de website Examenbladmbo.nl. Daarnaast verstuurt het CvTE vanuit Examenbladmbo.nl mailings met officiële mededelingen aan 'contactpersonen examencommissie' van mbo-instellingen. De instelling dient hiervoor contactpersonen examencommissie aan te melden. Contactpersonen examencommissie kunnen ook andere betrokkenen binnen hun instelling aanmelden voor het ontvangen van specifieke mailings die voor hen van belang zijn. De mailings worden verzonden vanuit noreply@examenbladmbo.nl.

Toegesneden informatie

Zoals vastgelegd in de Regeling examenprotocol centrale examinering mbo (art. 3) wijst een gemachtigde namens het bevoegd gezag minimaal één functionaris aan die aanspreekpunt is namens de examencommissie: de 'contactpersoon examencommissie'. Dit kunnen er ook meer zijn. De contactpersonen examencommissie zijn voor het College voor Toetsen en Examens het officiële aanspreekpunt binnen instellingen.

Aan Examenbladmbo.nl is een mailsysteem gekoppeld. Via dit mailsysteem benaderen we de contactpersonen examencommissie gericht. Ook kunnen deze contactpersonen collega’s registeren voor het ontvangen van mailings, afhankelijk van de rollen die zij vervullen bij de afname van de centrale examens, bijvoorbeeld afnameplanner of docent Nederlands of Engels. Aanmelding van deze overige functionarissen wordt sterk aangeraden, maar is niet verplicht. Het aanmelden van ten minste één contactpersoon examencommissie is wel verplicht.

Zodra er nieuws is voor een bepaalde rol, krijgt degene wiens e-mailadres door de contactpersoon examencommissie bij die rol is ingevuld een mailbericht. Personen met verschillende rollen krijgen op die manier dus op hen toegesneden informatie. Onderaan elke mailing staat vermeld aan welke rollen de mailing is verzonden.

Hieronder de rollen en enkele voorbeelden van aankondigingen die zij ontvangen:

  • Beheerder Facet: informatie over nieuwe versies van de software
  • Afnameplanner: publicatie van nieuwe afnameperiodes, de activiteitenplanning, consequenties van een stroomstoring in bepaalde regio tijdens afnameperiodes
  • ICT-deskundige: informatie over nieuwe installatie van software en beheer FAO
  • Docenten rekenen/Nederlands/Engels: publicatie van nieuwe syllabi of voorbeeldexamens

Bij het beheer van gebruikersgegevens worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • CvTE beheert de gegevens van gemachtigden
  • De gemachtigde beheert de gegevens van contactpersonen examencommissie via Mijn Examenbladmbo.
  • Contactpersonen examencommissie beheren de gegevens van overige functionarissen via Mijn Examenbladmbo.

Registratie van instelling en gemachtigde

Een mbo-instelling moet geregistreerd zijn bij DUO (in RIO en aangemeld zijn voor Facet) om via Examenbladmbo.nl informatie te ontvangen. Het bevoegd gezag van een nieuwe instelling kan via dit formulier bij DUO een gemachtigde laten registreren voor Examenbladmbo.nl.

De gemachtigde registreert en beheert vervolgens de gegevens van één of meer 'contactpersonen examencommissie'. Aan het begin van elk studiejaar wordt het bevoegd gezag van mbo-instellingen verzocht de geregistreerde gegevens te controleren en - indien nodig - aan te passen.

Gegevens van de gemachtigde wijzigen

Via een online formulier op Mijn Examenbladmbo kan de gemachtigde een verzoek tot wijziging van gegevens indienen. Ook kan een opvolger worden voorgedragen. De wijziging wordt door CvTE doorgevoerd. De (nieuwe) gemachtigde krijgt per e-mail een melding van de wijziging.

Als de gemachtigde niet meer werkzaam is bij de instelling of geen toegang meer heeft tot zijn of haar account, dient het bevoegd gezag de wijziging door te geven aan DUO via dit formulier.

Registratie van contactpersonen examencommissie

De gemachtigde registreert en beheert namens het bevoegd gezag van de instelling de gegevens van één of meer contactpersonen examencommissie. Dat kan via Mijn Examenbladmbo.

Zijn er meerdere contactpersonen examencommissie binnen één instelling? De gemachtigde kan per contactpersoon aangeven in welke sector of op welke locatie de contactpersoon werkzaam is. 

Gegevens contactpersonen wijzigen

Als de gegevens van de contactpersoon examencommissie niet meer correct zijn, moet de contactpersoon zelf een verzoek tot wijziging van diens gegevens indienen bij de gemachtigde van de eigen instelling.

De gemachtigde kan op Mijn Examenbladmbo de gegevens van een contactpersoon examencommissie wijzigen en/of contactpersonen verwijderen.

Registratie overige functionarissen

Contactpersonen examencommissie kunnen betrokken functionarissen van hun instelling (afnameplanners, docenten, beheerders Facet, ICT-deskundigen) aanmelden voor het ontvangen van specifieke mailings vanuit Examenbladmbo.nl. Dat kan via Mijn Examenbladmbo.

Gegevens overige functionarissen wijzigen

De gegevens van docenten, ICT-deskundigen, beheerders Facet en afnameplanners worden beheerd door de contactpersonen examencommissie van de instelling. Als de gegevens van een functionaris niet meer correct zijn, moet de functionaris zelf een verzoek tot wijziging van diens gegevens indienen bij de contactpersoon examencommissie. 

De contactpersonen examencommissie kunnen op Mijn Examenbladmbo de gegevens van functionarissen wijzigen of functionarissen verwijderen.