Wijziging van het Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB in verband met herijking van de rekeneisen voor het mbo

Laatste update
Organisatie
OCW
Kenmerk
WJZ/28499531(11831)
Datum
9 februari 2022
Gepubliceerd
Staatsblad 2022, nr. 62

Volledige titel: Wijziging van het Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB in verband met herijking van de rekeneisen voor het mbo, de omvang van keuzedelen voor de middenkaderopleiding en enige andere wijzigingen .

Dit besluit stelt nieuwe eisen vast voor de rekenexamens in het mbo die vanaf het cohort 2022-2023 ingaan. Het doel is om het rekenonderwijs en de examens beter te laten aansluiten bij het niveau van de studenten en recht te doen aan het eigen karakter van het mbo.

Het besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 2022.