Wet- en regelgeving aangaande de centrale examens mbo

Hieronder vindt u een overzicht van de wet- en regelgeving aangaande de centrale examens mbo.

Wet- en regelgeving OCW

Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen

29 april 2010, Staatsblad 2010, 194

Deze wet regelt dat er referentieniveaus zijn die bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld worden en die o.m. gelden voor het middelbaar beroepsonderwijs. Doel is te komen tot versterking van de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen en tot verbetering van de aansluiting tussen de verschillende sectoren in het onderwijs op de leergebieden Nederlandse taal en rekenen.


Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen

17 juni 2010, Staatsblad 2010, 265

In dit besluit worden de referentieniveaus beschreven (in bijlagen) en wordt vastgesteld dat niveau 2F geldt voor entreeopleidingen, mbo-2 en mbo-3 en dat niveau 3F geldt voor mbo-4 opleidingen.


Examenbesluit beroepsopleidingen WEB

2 juli 2010, Staatsblad 2010, 294

Dit besluit strekt er allereerst toe om regels te geven voor de examens in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het besluit werkt voorts de verhouding tussen centraal examen en instellingsexamen uit en bepaalt de totstandkoming van de slaag/zakbeslissing. Tenslotte regelt het besluit de verantwoordelijkheid van de diverse actoren in de examinering, zoals het College voor toetsen en examens.


Regeling modeldiploma mbo

15 maart 2012, Staatscourant 2012, nr. 10761

In deze regeling wordt het model vastgesteld van de diploma's van beroepsopleidingen en het model voor de resultatenlijsten van beroepsopleidingen voor kandidaten die het examen afleggen op basis van een kwalificatiedossier dat is vastgesteld na 1 januari 2012.


Regeling examinering Nederlandse taal beroepsopleidingen WEB

20 juni 2014, Staatscourant 2014, nr. 17881

In deze regeling wordt de verdeling van de (sub)domeinen van het referentieniveau Nederlandse taal over het centraal examen en het instellingsexamen geregeld.


Regeling examinering Engels beroepsopleidingen WEB

25 oktober 2016, Staatscourant 2016, nr. 58595

Op basis van artikel 18, derde lid, van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB worden in studiejaar 2017-2018 voor het eerst reguliere centrale examens Engels in mbo 4 afgenomen. In deze ministeriƫle regeling wordt de verdeling van de vaardigheden van de niveaus van taalbeheersing voor moderne vreemde talen over het centraal examen en het instellingsexamen geregeld.


Besluit van 3 juli 2017, houdende wijziging van de regels omtrent het generiek examenonderdeel Engels voor de middenkader- en specialistenopleiding (mbo-4)

3 juli 2017, Staatsblad 2017, nr.307

Met dit besluit wordt het mogelijk gemaakt dat het ERK-niveau B1 voor lezen en luisteren en A2 voor schrijven, spreken en gesprekken voeren voortaan niet de enige niveaus zijn waarop de examens mogen worden afgelegd, maar dat studenten de examens ook op een hoger niveau kunnen afleggen. De randvoorwaarde is wel dat de instelling hiertoe besluit.


Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 juli 2017 nr. MBO/1200521, houdende wijziging van de regeling vaststelling van keuzedelen voor het middelbaar beroepsonderwijs

5 juli 2017, Staatscourant 2017, nr. 40475

Met de invoering van de herziene kwalificatiestructuur voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) per 1 augustus 2016, zijn ook keuzedelen in het mbo ingevoerd. Met deze regeling worden voor de zevende keer keuzedelen vastgesteld die voor het eerst van toepassing zijn op studenten die een opleiding volgen op basis van een kwalificatiedossier dat is vastgesteld bij de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016 (Stcrt. 2016, 10144).


Wijziging Regeling modeldiploma mbo door invoering Engels op een hoger niveau

20 juni 2018, Staatscourant 2018, nr. 36007

De Regeling modeldiploma mbo wordt gewijzigd zodat ook voor Engels -naast het eindresultaat- het resultaat voor het centraal examen en het instellingsexamen kan worden vermeld op de resultatenlijst.


Regelingen CvTE

Nadere richtlijnen toetsen van het centraal examen mbo

Het College voor Toetsen en Examens heeft op 18 april 2017 nadere richtlijnen van het centraal examen mbo vastgesteld, als opgedragen in artikel 6, eerste lid onderdeel b en c en tweede lid van het Examenbesluit beroepsopleidingen WEB . Hierbij zijn per 1 augustus 2017 de centrale examens Engels B1 en Engels B2 opgenomen.


Regeling aangepaste wijze of vorm van examineren centrale examens

15 april 2014

Hiermee stelt het CvTE regels vast voor een aangepaste wijze of vorm van examineren bij studenten met een handicap rekening houdend met de aard van de handicap bij centrale examens in het mbo.


Regeling vaststelling syllabus centraal examen mbo Nederlandse taal referentieniveau 2F

9 februari 2015

Regeling waarin de syllabus vastgesteld wordt die met ingang van 1 augustus 2015 geldt voor het centraal examen Nederlandse taal 2F.


Regeling examenprotocol centrale examinering mbo 2015

9 februari 2015

Met deze regeling stelt het CvTE een examenprotocol vast waarin de gang van zaken bij centrale examinering in het mbo is vastgelegd. Hieronder worden begrepen: te nemen maatregelen bij onregelmatigheden begaan door deelnemers, het bewaren van het gemaakte examenwerk en de wijze waarop belanghebbenden kunnen kennis nemen van de beoordeling daarvan.


Regeling syllabus rekenen VO en mbo referentieniveaus 2F en 3F

8 mei 2015

Deze regeling stelt de syllabus vast die de exameneisen bevat voor het centraal examen rekenen 2F en 3F voor mbo en voor de rekentoetsen 2F en 3F in het VO.


Regeling digitale centrale examinering mbo (2015)

15 juni 2015

Deze regeling betreft de regels die gelden voor digitale examinering als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel e van het Examenbesluit beroepsopleidingen WEB .


Regeling omzetting scores in cijfers bij centrale examinering mbo (2015)

15 juni 2015

Met deze regeling stelt het College voor Toetsen en Examens regels vast voor de omzetting van centrale examenscores in cijfers voor het mbo.


Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores bij centrale examinering mbo (2015)

5 oktober 2015

Met deze regeling stelt het CvTE vast op welke wijze beoordelingsnormen en bijbehorende scores tot stand komen. Deze regeling treedt in werking met terugwerkende kracht per 1 augustus 2015.


Regeling addendum 2A bij de syllabus rekenen vo en mbo referentieniveaus 2F en 3F

8 februari 2016

Met deze regeling stelt het CvTE het addendum 2A vast voor het centraal examen rekenen 2A in het mbo en voor de rekentoets 2A in het vo. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2016. Het addendum is beschikbaar via de examenpagina rekenen 2A .


Regeling addendum ER bij de syllabus rekenen vo en mbo referentieniveaus 2F en 3F

27 juni 2016, Staatscourant 2016, nr. 55840

Met deze regeling stelt het CvTE het addendum 2ER en 3ER vast bij de syllabus rekenen 2F en 3F voor de rekentoets vo en centrale examinering in het mbo. Het addendum beschrijft de specificaties voor de rekentoetsen ER, afgenomen bij kandidaten met ernstige rekenproblemen. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij is geplaatst.


Regeling toegestane hulpmiddelen bij centrale examinering mbo (2017)

18 april 2017

Met deze regeling geeft het CvTE regels met betrekking tot de hulpmiddelen die gebruikt mogen worden bij het maken van opgaven bij centrale examens mbo.


Regeling syllabus centraal examen mbo Engels referentieniveau B1

18 april 2017

Deze regeling stelt de syllabus centraal examen mbo Engels referentieniveau B1 vast. De syllabus geeft een specificatie van de kwalificatie-eisen.


Regeling syllabus centraal examen mbo Engels referentieniveau B2

26 juni 2017

Deze regeling stelt de syllabus centraal examen mbo Engels referentieniveau B2 vast. De syllabus geeft een specificatie van de kwalificatie-eisen.


Wijziging van de Regeling vaststelling syllabus centraal examen mbo Nederlandse taal referentieniveau 3F

1 november 2017

De syllabus voor het centraal examen Nederlandse taal 3F mbo wordt vervangen door een herziene versie.


Tijdvakken centrale examinering mbo, studiejaar 2018-2019

26 juni 2017

In deze publicatie wijst het College voor Toetsen en Examens vijf afnameperiodes aan voor de centrale examinering mbo in het studiejaar 2018-2019. Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2018.De informatie op deze pagina is van toepassing op het studiejaar 2018-2019. Wijzig eventueel uw jaarfilter.

Deel deze pagina