Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag over de centrale examens in het mbo? Hieronder vind je de meest gestelde vragen. Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact op via het contactformulier.

Filter op
Examens

Afnames in Facet

Hoe weet ik welke variant mijn student gemaakt heeft in Facet?

Als je een examen in Facet afneemt, maken de studenten verschillende varianten van het examen. De variant van het examen wordt aangegeven met een nummer. De afnameplanner kan het nummer van de variant zien als de rapportage van het behaalde resultaat beschikbaar is. Bij contact met de helpdesk of de Examenlijn is dit variantnummer van belang.

Is het mogelijk alleen het onderdeel lezen of luisteren te herkansen?

Het cijfer voor het centraal examen is een oordeel dat gebaseerd is op een mix van opgaven die het lezen van zakelijke teksten en luisteren omvatten. Het is niet mogelijk om op grond van een centraal examen Nederlands/Engels een apart oordeel te geven of de student het vereiste niveau voor luisteren of voor lezen beheerst. Er kan dus geen apart cijfer gegeven worden.

Wel is er een deelrapportage beschikbaar waarmee de instelling zicht krijgt op hoe de student op subdomeinen of onderdelen van het centraal examen gescoord heeft. Deze rapportage kan de student dus wel inzicht geven hoe hij/zij gescoord heeft op de deelvaardigheid lezen of luisteren. Een herkansing voor het centraal examen Nederlands/Engels betekent dat beide deelvaardigheden opnieuw moeten worden afgenomen.  De deelrapportage is door de afnameplanner te downloaden in Facet (zie Inzage).

Kunnen studenten op elke gewenste dag/tijdstip een centraal examen afleggen?

Mijn studenten zijn op stage tijdens de afnameperiode, kunnen ze de centrale examens ook op een ander moment afleggen?

Afwijkende wijze van examineren

Hoe kunnen studenten oefenen met de verklanking in de examens?

In de voorbeeldexamens die gepubliceerd zijn op de oefenomgeving (oefenexamens) is geen verklanking beschikbaar. Maar als een student voor de afname kennis wil maken met de wijze van verklanking die in de examens aangebracht is, zijn er de voorbeeldexamens. Deze examens zijn identiek aan de oefenexamens, maar zijn alleen beschikbaar voor een geplande afname. De afnameplanner van de instelling kan dus op verzoek van een student of docent een afname plannen met een proefexamen en daarin is de verklanking als optie mogelijk.

Komt mijn student in aanmerking voor het ER-rekenexamen?

Een student met ernstige rekenproblemen/dyscalculie heeft de mogelijkheid om het aangepaste rekenexamen (het ER-examen) te maken. Wel zijn er voorwaarden verbonden aan deelname aan dit examen. Zie voor alle informatie over de voorwaarden, maar ook hulpmiddelen, afnamecondities en consequenties de pagina ER-examen mbo.

Welke mogelijkheden van centrale examinering zijn er voor studenten die in het buitenland verblijven?

De centrale examens mbo kunnen alleen in Nederland afgenomen worden onder verantwoordelijkheid van de examencommissie. Afname in het buitenland is niet mogelijk, dat geldt ook voor het Caribisch gebied.

Algemeen

Ik ben student, waar kan ik mijn vraag stellen?

Studenten kunnen vragen, opmerkingen en klachten over de centrale examens doorgeven aan de JOB klachtenlijn voor mbo-studenten. De opmerkingen die relevant zijn voor het CvTE worden aan ons doorgegeven en meegenomen bij de evaluatie van de examens.

Waar vind ik informatie over instellingsexamens?

Waar vind ik informatie over instellingsexamens?

Normering

Waarom varieert het aantal juiste antwoorden dat nodig is voor een voldoende?

Hoe komt dat je soms al bij 15 opgaven goed een voldoende hebt en dat je soms daarvoor wel 25 opgaven goed beantwoord moet hebben?

Worden studenten benadeeld door het verschil in lengte tussen examens?

Sommige versies van een examen zijn langer en hebben meer opgaven dan andere, hoe kan dat? En worden studenten hierdoor niet benadeeld?

Resultaten

Is inzage na de inzagetermijn nog mogelijk?

Inzage kan alleen binnen de termijnen die vastgelegd zijn in het examenprotocol. Deze termijnen zijn ook aangegeven in de activiteitenplanning. De deelrapportages, die inzicht geven in de score per domein, zijn wel onbeperkt beschikbaar.

Waarom hebben cijfers voor Nederlands/Engels decimalen en die voor rekenen niet?

Het cijfer voor het examen rekenen is meteen het eindcijfer voor rekenen. Voor Nederlands/Engels is het centraal examencijfer nog niet het eindcijfer. Het eindcijfer voor Nederlands/Engels ontstaat door het centraal examencijfer te middelen met het cijfer voor het instellingsexamen taal. Nadat dat gemiddelde berekend is, wordt pas afgerond op hele cijfers volgens de gangbare afrondingsregels.

Waar vind ik de landelijk behaalde resultaten?

Waar vind ik de landelijk behaalde resultaten?

De landelijk gemiddelde vaardigheidsscore en de landelijk gemiddelde vaardigheid per CREBO worden voor de examens Nederlandse taal en Engels na afloop van elke afnameperiode op de examenpagina's van Examenbladmbo.nl gepubliceerd.

Voor rekenen is er sinds het studiejaar 2019-2020 geen landelijk gemiddelde vaardigheidsscore per periode beschikbaar. Ook de gemiddelde vaardigheid per CREBO per periode, wordt voor rekenen sinds het studiejaar 2019-2020 niet meer gepubliceerd.

Wanneer krijgt de student het resultaat?

Zodra de omzettingstabellen gepubliceerd zijn, kan de instelling het cijfer bepalen en aan de student mededelen. De data van de publicatie van de omzettingstabellen zijn te vinden in de activiteitenplanning. De instelling bepaalt vervolgens wanneer de student het resultaat ontvangt.

Welke openbare gegevens levert het CvTE over de centrale examens?

Welke (openbare) gegevens levert het CvTE over de centrale examens?

Andere gegevens over de centrale examens mag het CvTE niet verstrekken, omdat de resultaten niet herleidbaar mogen zijn tot individuele kandidaten of instellingen.

Onderstaand overzicht geeft aan op welk examen welk resultaat beschikbaar wordt gesteld.

Overzicht geleverde resultaten van de centrale examens mbo

 

 

Cijfer per kandidaat

Vaardigheidsscore

per kandidaat

Deelrapportage per kandidaat

Landelijke gemiddelde per periode per crebo

Landelijk gemiddelde per afnameperiode

Nederlandse taal 2F en 3F

X

X

X

X

X

Rekenen 2F en 3F

X

X

X

_

_

Engels B1 en B2

X

X

X

X

X

Rekenen 2A, 2A-ER, 2ER, 3ER

X

_

_

_

_