Aangepaste examinering

Laatste update

Regels voor aangepaste examinering

Het College voor Toetsen en Examens stelt regels op voor de afname van de centrale examens bij studenten met een ondersteuningsbehoefte.

Voor een uitgebreide toelichting per ondersteuningsbehoefte, zie de Brochure Special Needs Special 2023-2024.

Tijdverlenging bij onvoldoende beheersing van Nederlandse taal

Zoals aangegeven in art. 12a Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB heeft een student, die niet het Nederlands als moedertaal heeft én minder dan zes jaar Nederlandstalig onderwijs heeft gevolgd voorafgaand aan het examen, bij het centraal examen Nederlandse taal en het examen rekenen recht op maximaal een half uur tijdverlenging.

Examens voor studenten met een visuele beperking

In studiejaar 2023-2024 is het voor de student met een visuele beperking mogelijk om in periode 1, 2, 3, 4 en 5 een aangepast examen Nederlandse taal, Engels B1 en/of rekenen te maken en in periode 2, 3 en 5 een aangepast examen Engels B2.

Aangepast examen rekenen - geen aanvraag meer nodig

De aangepaste rekenexamens worden beschikbaar gesteld in Mijn Examenbladmbo op de pagina van de contactpersoon examencommissie. Voor rekenen hoeft dus geen aanvraag te worden ingediend. Van elk examen zijn meerdere versies beschikbaar zodat er indien gewenst een inhaalsessie of herkansing afgenomen kan worden.

De instelling is zelf verantwoordelijk voor de correctie en vaststelling van het cijfer. Daarom worden naast de examens ook bijbehorende correctievoorschriften en omzettingstabellen gepubliceerd op de pagina van de contactpersoon examencommissie op Mijn Examenbladmbo.

Al het examenmateriaal (examens, correctievoorschrift en omzettingstabel) is ruim voor aanvang van de afnameperiode beschikbaar op Mijn Examenbladmbo.

Aangepaste examens Nederlandse taal en Engels

Het aangepaste examen Nederlandse taal en/of Engels kan door de contactpersoon examencommissie via Mijn Examenblad vanaf eind juni 2023 aangevraagd worden via het daarvoor bestemde formulier. Zie de Activiteitenplanning voor de deadlines van aanvragen. De instelling is zelf verantwoordelijk voor het bepalen van het cijfer met behulp van de omzettingstabellen. De behaalde score en welke versie (A, B, C of D) het betreft, wordt medegedeeld aan de contactpersoon examencommissie via Mijn Examenbladmbo. Hiervan ontvangt de contactpersoon examencommissie een notificatie per e-mail. De omzettingstabellen worden ook gepubliceerd op pagina van de contactpersoon examencommissie op Mijn Examenbladmbo.

Herkansing binnen dezelfde periode

Het is mogelijk ook de herkansing van het examen binnen dezelfde periode af te nemen. Om deze reden worden voor Nederlandse taal en Engels twee periodes van twee afnameweken voor studenten met een visuele beperking aangehouden. De afnameweken voor deze aangepaste examens zijn de eerste twee weken van de afnameperiode voor de eerste afname en de twee laatste weken voor de herkansing of inhaalsessie. Voor deze planning is gekozen zodat het College voor Toetsen en Examens tijdig het cijfer kan meedelen en de contactpersoon examencommissie nog een aanvraag kan doen voor een herkansing. Zie voor de deadlines de Activiteitenplanning.

NB: Voor elk examen (en de herkansing binnen eenzelfde periode) dient per student een apart formulier ingevuld te worden. Voor de tweede afname dient u op het formulier aan te geven dat het om een herkansing gaat.

Voorbeeldexamens voor studenten met een visuele beperking

Er zijn voorbeeldexamens voor studenten met een visuele beperking beschikbaar.

Voor rekenen is geen aangepast examen nodig voor studenten met een auditieve beperking aangezien er geen luisterfragmenten in de rekenexamens voorkomen.

Voorbeeldexamens voor studenten met een auditieve beperking

Er zijn voorbeeldexamens voor studenten met een auditieve beperking beschikbaar via de online oefenomgeving . Deze voorbeeldexamens hebben de toevoeging 'dos'.

Instellingsexamen

De noodzaak om in het instellingsexamen ook bij deze studenten te komen tot verantwoorde toetsing van gespreksvaardigheid blijft bestaan. Op de website van Kennispunt taal en rekenen mbo staat hiervoor een handreiking.

Examens voor studenten met dyslexie of een taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Voor studenten met dyslexie of TOS hoeft geen aangepast examen te worden aangevraagd. De mogelijkheid tot verklanking is opgenomen in de afnamesoftware en is beschikbaar als de afnameplanner dit bij de invoer van de betreffende student aangegeven heeft.

Aangepast examen voor studenten met ernstige rekenproblemen/dyscalculie (ER-examen)

Sinds studiejaar 2019-2020 is het niet verplicht om rekenen te examineren met een centraal examen, dat mag met een instellingsexamen. De digitale rekenexamens 2A-ER, 2ER en 3ER zullen in het studiejaar 2023-2024 in elke afnameperiode beschikbaar zijn via Facet en kunnen ingezet worden als instellingsexamen.