Storingen en onregelmatigheden

Laatste update

Technische storingen

Als een afnamestation hapert of storingen vertoont die de afname belemmeren, kan de afnameleider het examen van deze student afbreken. De student kan de afname vervolgen op een ander afnamestation nadat de afnameleider het examen weer vrijgegeven heeft met de knop ‘ herstarten ’ (zie 'bijzondere situaties' op de pagina 'de afname' op duo.nl). De student kan daarna verder gaan waar hij/zij gebleven is. De eerder gegeven antwoorden zijn bewaard.

Bij technische problemen tijdens de afname kun je de Helpdesk Facet op werkdagen tussen 07.30 en 17.00 uur bereiken op het telefoonnummer 050-599 9925.

Indien de afname wordt onderbroken door een onvoorziene omstandigheid waarbij de student de examenzaal verlaat, mag de desbetreffende student de afname alleen hervatten als hij in quarantaine geplaatst is.

Onoplosbare problemen kunnen ertoe leiden dat een examen ongeldig verklaard wordt en opnieuw moet worden afgenomen (Examenprotocol, art. 5 en art. 6 ).

Onregelmatigheden

In artikel 5 t/m 9 van het Examenprotocol worden verschillende vormen van onregelmatigheden beschreven met de daarbij voorgeschreven handelwijze en eventuele bevoegdheden van de examencommissie. De volgende categorieën worden onderscheiden: 

 IndividueelCollectief
Met overmachtArt. 5Art. 6
Zonder overmachtArt. 7 8Art. 8
Overige onregelmatighedenArt. 9Art. 9


Bij onregelmatigheid op individueel niveau met overmacht gaat het om situaties van overmacht die ertoe leiden dat voor een individuele student de zitting niet volgens de regels is afgenomen. 

Van een collectieve onregelmatigheid met overmacht is sprake wanneer door omstandigheden een complete zitting niet volgens de regels kan worden afgenomen, voortijdig wordt afgebroken of als sprake is van een verstoorde verwerking van de studentgegevens.

In geval van (vermoeden van) schending van geheimhouding is de examencommissie verplicht dit te melden aan de Inspectie van het Onderwijs. Dan treedt de 'Beleidsregel niet op regelmatige wijze afnemen van het centraal examen in beroepsopleidingen' van de Inspectie van het Onderwijs in werking. Zie Examenprotocol art. 8 en art 9.

Indien de onregelmatigheid te wijten is aan nalatigheid van de instelling, bv. het niet tijdig informeren van de studenten of het ten onrechte niet toekennen van toegestane hulpmiddelen bij de afname, treedt artikel 9 van het Examenprotocol en daarmee bovengenoemde beleidsregel in werking.

Ongeldig verklaren van afname

De onregelmatigheden tijdens de afname zoals beschreven in artikel 5 t/m 9 van het Examenprotocol kunnen ertoe leiden dat de examencommissie of de Inspectie van het Onderwijs een afgenomen examen ongeldig verklaart en het examen opnieuw moet worden afgenomen.

Onwel worden van de student tijdens de afname kan er ook toe leiden dat de examencommissie de (afgebroken) afname ongeldig verklaart en het examen opnieuw moet worden afgenomen (zie art. 15 en art. 16 Examenprotocol).

Inhaalsessie plannen

Als de examencommissie besluit om een ongeldig verklaarde afname in te laten halen in dezelfde periode, kan de afnameplanner zelf een inhaalsessie plannen in Facet. Door aan te geven dat het een inhaalsessie betreft, kiest Facet automatisch een passende inhaalvariant voor de student.