Syllabi

Laatste update

Het College voor Toetsen en Examens stelt de syllabi vast met de exameneisen voor de centrale examens Nederlandse taal en rekenen mbo. 

Waar staan de syllabi?

De syllabi staan op de examenpagina's van de vakken. Hier vind je ook de addenda (indien van toepassing):

Functie

Een syllabus stelt docenten in staat zich een beeld te vormen van wat in een centraal examen wel en niet gevraagd kan worden. De syllabus is bedoeld als hulpmiddel voor de voorbereiding op dit examen. De syllabus is van kracht totdat een nieuwe syllabus deze vervangt. Een syllabus is dus geen volledig gesloten en afgebakende beschrijving van alles wat op een examen zou kunnen voorkomen. Het kan zijn, al zal dat niet vaak voorkomen, dat in een centraal examen ook iets aan de orde komt dat niet expliciet is benoemd in een syllabus, maar dat daarvan in het verlengde ligt.

Een syllabus geeft een toelichting op de examenonderwerpen die centraal geëxamineerd worden. De syllabus kan informatie bevatten over een of meer van de volgende onderwerpen:

  • specificaties van examenstof
  • begrippenlijsten
  • bekend veronderstelde voorkennis
  • voorbeeldopgaven
  • toelichting op de vraagstelling

De syllabi worden gepubliceerd op de examenpagina's in de betreffende jaarring op Examenbladmbo.nl.

Formele status

In het Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen zijn de referentieniveaus vastgesteld en is bepaald welk referentieniveau geldt voor een mbo-opleiding.

Artikel 6 lid 1a van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB stelt dat één van de taken van het College voor Toetsen en Examens omvat: het tot stand brengen en bij regeling vaststellen van syllabi overeenkomstig de voor de desbetreffende soort opleiding vastgestelde eindtermen of kwalificatiedossiers.