Regeling examenprotocol centrale examinering mbo 2022

Laatste update
Kenmerk
CvTE-22.00899
Datum
18 augustus 2022
Gepubliceerd
Staatscourant 2022, nr. 21654

Met deze regeling stelt het CvTE een examenprotocol vast waarin de gang van zaken bij centrale examinering in het mbo is vastgelegd. Hieronder worden begrepen: te nemen maatregelen bij onregelmatigheden begaan door studenten, het bewaren van het gemaakte examenwerk en de wijze waarop belanghebbenden kunnen kennis nemen van de beoordeling daarvan.

In het examenprotocol worden een aantal randvoorwaarden beschreven die de examencommissie in acht dient te nemen bij de organisatie van de centrale examinering. Deze richtlijnen dienen ervoor dat de afnamecondities voor de studenten gelijk zijn. In het protocol worden de volgende onderdelen beschreven:

  • regels t.b.v. geheimhouding;
  • handelwijze vooraf;
  • onregelmatigheden;
  • proces-verbaal;
  • bijzondere omstandigheden;
  • inzage;
  • klachten en bezwaren.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 19 augustus 2022.