Beoordeling en vaststelling scores

Op deze pagina vindt u meer informatie over de beoordeling van de centrale examens mbo.

Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores bij centrale examinering mbo

Aangezien er sprake is van een door het computersysteem geautomatiseerd nakijk- en verwerkingsproces, hoeft er geen beoordeling van het examenwerk door de examencommissie plaats te vinden. Zie:

Tijdens de examenperiode komt het een enkele maal voor dat een opgave of beoordelingsnorm onvolledig of niet geheel juist blijkt. In een dergelijk geval wordt de vraag geneutraliseerd en telt bij de beoordeling niet mee. Op de door het CvTE gepubliceerde omzettingstabellen ( zie examenpagina ’ s ) wordt aangegeven welke opgaven uit een variant geneutraliseerd zijn. Zie:

Regeling omzetting scores in cijfers bij centrale examinering mbo

Met deze regeling geeft het CvTE volgens artikel 6, eerste lid onderdeel g van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB aan op welke wijze de omzetting van centrale examen scores in cijfers plaatsvindt.

Vaardigheidsschalen

Bij het toekennen van een cijfer wordt een tussenstap gemaakt in de vorm van een vaardigheidsscore, ook genoemd 'schaalscore' (zie: Regeling omzetting scores in cijfers bij centrale examinering mbo 2015 ). Deze vaardigheidsscore is ontleend aan een per vak bestaande vaardigheidsschaal.

Voor rekenen en Nederlandse taal 2F en 3F zijn deze vaardigheidsschalen gekoppeld aan de openbare referentie-sets. Bij wijze van voorbeeld: de referentie-set van Nederlandse taal 2F omvat 85 opgaven. De schaal die hoort bij de referentie-set Nederlandse taal 2F heeft dus ook een lengte van 85. De daarbij behorende referentiecesuur is 54, dat betekent dat een deelnemer aangetoond heeft te beschikken over de vaardigheid behorend bij Nederlandse taal 2F als hij/zij 54 van deze 85 opgaven goed beantwoord heeft.

NB De vaardigheidsschalen staan los van elkaar omdat de bijbehorende sets van opgaven ook los staan van elkaar; dus een behaalde score op de vaardigheidsschaal van Nederlandse taal 2F zegt niets over een eventuele vaardigheid op de schaal van Nederlandse taal 3F.

Voor Engels is er een vaardigheidsschaal ontworpen die loopt van 0-1000. Voor Engels is er geen openbare referentie-set beschikbaar. Wel zijn voor Engels de beide examens, B1 en B2, gekoppeld aan dezelfde vaardigheidsschaal. Dat betekent dat op grond van een (schaal)score op een B1-examen indicatief is af te leiden wat het resultaat zou zijn op een B2-examen. Dit laat onverlet dat een B2-resultaat alleen behaald kan worden op basis van een resultaat voor een B2-examen.

Cesuren Nederlandse taal, Engels en rekenen

De volgende vaardigheidsscores worden gehanteerd als cesuren:

 • -  
  rekenen 2F: 44/45
 • -  
  rekenen 3F: 47/48
 • -  
  Nederlands 2F: 53/54
 • -  
  Nederlands 3F: 45/46
 • -  
  Engels B1: 359/360
 • -  
  Engels B2: 491/492

Bij Nederlandse taal 2F wordt voor de studenten in de entreeopleiding en mbo-2 cijferdifferentiatie toegepast. Dat betekent dat voor deze studenten י י n extra cijferpunt wordt toegevoegd. Het CvTE heeft dit in de Regeling omzetting scores in cijfers bij centrale examinering mbo (2015) uitgewerkt. In de omzettingstabellen is dit cijfer in de extra kolom 'entree, mbo-2' opgenomen. In Facet wordt het resultaat met toepassing van deze cijferdifferentiatie automatisch getoond op voorwaarde dat in het veld ‘ Vak(code) ’ het juiste mbo-niveau van de kandidaat ingevoerd is.

Omzettingstabellen en vaststellen behaald resultaat (cijfer)

Op basis van de resultaten van de afname en de analyse van deze gegevens stelt het CvTE per variant de omzettingstabel van scores in cijfers voor de examens vast.

Bij de centrale examens mbo worden verschillende varianten van een examen gebruikt. De ene variant kan net iets makkelijkere opgaven bevatten dan de andere variant. Hierdoor zijn de omzettingstabellen van de afgenomen varianten verschillend van elkaar. Op de iets makkelijkere varianten moet een kandidaat dan meer opgaven goed beantwoorden om een voldoende te krijgen.

Ook is in de omzettingstabel per variant vermeld welke opgaven geneutraliseerd zijn. Een geneutraliseerde opgave is een opgave waarvan tijdens de normeringsvergadering is besloten deze niet te laten meetellen in de beoordeling. Alle studenten krijgen op zo ’ n opgave de maximumscore.

De door het CvTE vastgestelde omzettingstabellen worden per examen als pdf-document gepubliceerd op de examenpagina's op Examenbladmbo.nl. Het pdf-document bevat de omzettingstabellen voor de verschillende varianten van de betreffende afnameperiode. De publicatiedata zijn opgenomen in de Activiteitenplanning .

Nadat de normering is afgerond, wordt de omzettingstabel ingelezen in Facet. Vanaf het moment dat de omzettingstabellen gepubliceerd zijn op examenbladmbo, zijn de definitieve eindscores, de scores op de vaardigheidsschaal en bijbehorende cijfers zichtbaar voor de afnameplanners (zie Activiteitenplanning ).

De resultaten van de examens Nederlandse taal 2F, 3F en Engels B1 afgenomen in periode 2 en periode 3, zijn beschikbaar op de datum die in de Activiteitenplanning aangegeven staat. Hierbij geldt het voorbehoud dat er in de eerste 2 weken van de afnameperiode voldoende resultaten zijn om te kunnen normeren. Als dat niet het geval is, vindt de normering en dus de publicatie van de resultaten een week later plaats. In dit geval ontvangen de contactpersonen examencommissie tijdig een mailbericht via Examenbladmbo.nl.

De scores en de cijfers kunnen door de afnameplanner worden ge כ xporteerd als pdf- of csv-bestand.

NB De resultaten die in Facet zichtbaar zijn voordat de omzettingstabellen gepubliceerd zijn, kunnen nog gewijzigd worden en zijn dus niet betrouwbaar als definitief resultaat.

De examencommissie stelt op basis van deze omzettingstabellen van CvTE het behaalde cijfer vast (zie artikel 10 lid 3 van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB ).

Landelijk gemiddelde vaardigheid

Na afloop van elke periode wordt op de examenpagina ’ s ook gepubliceerd wat de landelijk gemiddelde vaardigheidsscore was op de examens Nederlandse taal en Engels en wat de landelijk gemiddelde vaardigheidsscore was per CREBO op deze examens. Deze gegevens zijn niet beschikbaar voor de examens rekenen.

Eindcijfer examenonderdeel Nederlandse taal, Engels of rekenen

De gerapporteerde cijfers voor het examen Nederlandse taal en Engels hebben י י n decimaal. Immers, de cijfers voor het centraal examen Nederlandse taal/Engels worden gemiddeld met het instellingscijfer Nederlandse taal/Engels en dan wordt via de gangbare afrondingsregels een eindcijfer vastgesteld zonder decimalen. Voor rekenen bevat het gerapporteerde cijfer geen decimalen.

Zie ook de Regeling modeldiploma mbo .


De informatie op deze pagina is van toepassing op het studiejaar 2020-2021. Wijzig eventueel uw jaarfilter.

Deel deze pagina