Wie mag deelnemen?

Op deze pagina vindt u wie mag deelnemen aan welk examen.

Welke examens zijn beschikbaar in Facet?

Volgens art. 4 van het Examenprotocol is de examencommissie verantwoordelijk voor het vooraf tijdig en juist informeren van de studenten over de examinering.

Welke examens worden aangeboden, is opgenomen in onderstaand schema:

 

 

P1

P2

P3

P4

P5

Nederlandse taal 2F

ja

ja

ja

ja

ja

Nederlandse taal 2F dos

ja

ja

ja

ja

ja

Rekenen 2F

ja

ja

ja

ja

ja

Rekenen 2A

ja

ja

ja

ja

ja

Rekenen 2ER*

ja

ja

ja

ja

ja

Rekenen 2A-ER*

ja

ja

ja

ja

ja

Nederlandse taal 3F

ja

ja

ja

ja

ja

Nederlandse taal 3F dos

ja

ja

ja

ja

ja

Rekenen 3F

ja

ja

ja

ja

ja

Rekenen 3ER*

ja

ja

ja

ja

ja

Engels B1

ja

ja

ja

ja

ja

Engels B1 dos

ja

ja

ja

ja

ja

Engels B2

ja

ja

ja

nee

ja

Engels B2 dos

ja

ja

ja

nee

ja

Voor informatie over ER-examens, zie Studenten met een ondersteuningsbehoefte .

Dyslexie of een taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Voor alle examens in bovenstaand schema, behalve examens met de toevoeging dos, geldt dat verklanking mogelijk is voor studenten met dyslexie of TOS. De mogelijkheid tot verklanking is opgenomen in de afnamesoftware en is slechts beschikbaar als de afnameplanner dit bij de invoer van de betreffende kandidaat aangegeven heeft.

Ernstige rekenproblemen en/of dyscalculie

De student met ernstige rekenproblemen/dyscalculie heeft in periode 1, 2, 3, 4 en 5 de mogelijkheid om het aangepaste rekenexamen (het ER-examen) te maken.

Het ER-examen wordt aan elke instelling geleverd en hoeft niet apart te worden aangevraagd. Ook hoeft de student hiervoor niet geregistreerd te worden bij het CvTE.

De student met een dyscalculieverklaring kan er ook voor kiezen om het reguliere 2F- of 3F-examen te maken. De student heeft in dat geval recht op 30 minuten verlenging en het gebruik van de standaardrekenkaart.

Voor meer informatie over het ER-examen, zie ER-examen mbo .

Auditieve beperking

Voor studenten met een auditieve beperking zijn voor Nederlandse taal en Engels aangepaste examens beschikbaar volgens bovenstaand schema (dos= doof of slechthorend). Voor de aard van de aangebrachte aanpassing in deze examens zie Studenten met een ondersteuningsbehoefte . Deze aangepaste examens hebben niet een aparte vakcode, maar de examenpackages voor deze studenten hebben de toevoeging dos. Voor de afnameplanning van dit examen moet bij de studenten die hiervoor in aanmerking komen in de kolom bijzonderheden de term ‘ Auditief ’ ingevoerd worden.

Voor deelname aan de examens die in bovenstaande tabel opgenomen zijn, is aanmelding vooraf bij het CvTE niet nodig.

Examineren op hoger of lager niveau

Een student die een mbo-2 of mbo-3-opleiding volgt kan, als de examencommissie daarvoor toestemming geeft, een 3F-examen Nederlandse taal of rekenen afleggen en/of een examen Engels. Dat betekent wel dat in Facet deze student ingevoerd moet worden met de vakcode voor het 3F-examen en daarbij het niveau mbo-4.

Omgekeerd geldt ook dat als de instelling dat wenselijk acht, een student aan een mbo-4-opleiding een 2F-examen af mag leggen voor Nederlandse taal of rekenen. Ook dan moet deze student in Facet ingevoerd worden met de andere vakcode en het niveau mbo-2 of mbo-3. In dit geval dient voor diplomering echter ook het 3F-examen te worden afgelegd dat vereist is voor mbo-4.

Vrijstellingen

In artikel 3b van Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB is vastgelegd welke regels er gelden voor vrijstellingen.


De informatie op deze pagina is van toepassing op het studiejaar 2023-2024. Wijzig eventueel uw jaarfilter.

Deel deze pagina