Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Toegankelijkheid

Examenbladmbo.nl moet voor iedereen makkelijk toegankelijk zijn. Ook als je een (tijdelijke) beperking hebt met bijvoorbeeld horen of zien, of het gebruik van een smartphone, tablet, pc of laptop.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor iedereen goed te gebruiken. Daarom is in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1. Ook moeten overheidsinstanties daarover verantwoor­ding afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheids­verklaring.

Een toegankelijke website betekent bijvoorbeeld dat het contrast optimaal is, de teksten op de site goed kunnen worden omgezet in spraak, je makkelijk kunt navigeren, beelden goed zijn omschreven en formulieren eenvoudig zijn in te vullen.

Toegankelijkheidsverklaring Examenbladmbo.nl

Examenbladmbo maakt online informatie en dienstverlening toegankelijk volgens het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Zie: Toegankelijkheidsverklaring van examenbladmbo.nl

Werken aan verbetering

Examenblad is onderdeel van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Op de website toegankelijkheidsverklaring van de overheid staat bij onderbouwing van de verklaring, wat de status is van de toegankelijkheid van Examenbladmbo op dat moment en welke noodzakelijke maatregelen zijn genomen om Examenbladmbo toegankelijker te maken.

Feedback

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van het CvTE is beschikbaar via https://www.cvte.nl/toegankelijkheid.

Kom je een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan horen wij dat graag. Je kunt dit melden via het contactformulier.