Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Studenten met een ondersteuningsbehoefte

Laatste update

Regels voor aangepaste examinering

Het College voor Toetsen en Examens stelt regels op voor de afname van de centrale examens bij deelnemers met een ondersteuningsbehoefte.

Voor een uitgebreide toelichting per ondersteuningsbehoefte, zie Special Needs Special :

Examens voor een deelnemer met een visuele beperking

In studiejaar 2021-2022 is het voor de deelnemer met een visuele beperking mogelijk om in periode 1, 2, 3, 4 en 5 een aangepast examen Nederlandse taal, Engels B1 en/of rekenen te maken en in periode 2, 3 en 5 een aangepast examen Engels B2.

Aangepast examen rekenen - geen aanvraag meer nodig

De aangepaste rekenexamens worden beschikbaar gesteld op de persoonlijke pagina van de contactpersoon examencommissie. Voor rekenen hoeft dus geen aanvraag te worden ingediend. Van elk examen zijn meerdere versies beschikbaar zodat er indien gewenst een inhaalsessie of herkansing afgenomen kan worden.

De instelling is zelf verantwoordelijk voor de correctie en vaststelling van het cijfer. Daarom worden naast de examens ook bijbehorende correctievoorschriften en omzettingstabellen gepubliceerd op de persoonlijke pagina van de contactpersoon examencommissie.

Al het examenmateriaal (examens, correctievoorschrift en omzettingstabel) is ruim voor aanvang van de afnameperiode beschikbaar op de persoonlijke pagina.

Aangepaste examens Nederlandse taal en Engels

Het aangepaste examen Nederlandse taal en/of Engels kan door de contactpersoon examencommissie via de persoonlijke pagina vanaf eind juni 2021 aangevraagd worden via het daarvoor bestemde formulier. Zie de Activiteitenplanning voor de deadlines van aanvragen. De instelling is zelf verantwoordelijk voor het bepalen van het cijfer met behulp van de omzettingstabellen. De behaalde score en welke versie (A, B of C) het betreft, wordt medegedeeld aan de contactpersoon examencommissie via de persoonlijke pagina. Hiervan ontvangt de contactpersoon examencommissie een notificatie. De omzettingstabellen worden ook gepubliceerd op de persoonlijke pagina van de contactpersoon examencommissie.

Let op!

Het is mogelijk ook de herkansing van het examen binnen dezelfde periode af te nemen. Om deze reden worden voor Nederlandse taal en Engels twee periodes van twee afnameweken voor deelnemers met een visuele beperking aangehouden. De afnameweken voor deze aangepaste examens zijn de eerste twee weken van de afnameperiode voor de eerste afname en de twee laatste weken voor de herkansing of inhaalsessie. Voor deze planning is gekozen zodat het College voor Toetsen en Examens tijdig het cijfer kan meedelen en de contactpersoon examencommissie nog een aanvraag kan doen voor een herkansing. Zie voor de deadlines de Activiteitenaplanning .

NB: Voor elk examen (en de herkansing binnen eenzelfde periode) dient per deelnemer een apart formulier ingevuld te worden. Voor de tweede afname dient u op het formulier aan te geven dat het om een herkansing gaat.

Voorbeeldexamens

Er zijn voorbeeldexamens voor deelnemers met een visuele beperking beschikbaar.

Examens voor een deelnemer met een auditieve beperking

Voor de deelnemer met een auditieve beperking is een aangepast examen Nederlandse taal en Engels B1 beschikbaar in periode 1, 2, 3, 4 en 5 en Engels B2 in periode 2, 3 en 5. Deze examens hoeven niet apart aangevraagd te worden en kunnen tijdens de reguliere afnameperiode worden afgenomen. De aangepaste examens voor deelnemers met een auditieve beperking heten ‘ dos-examens ’ waarbij ‘ dos ’ staat voor doof of slechthorend. De aangepaste examens Nederlandse taal en Engels bevatten ondertitelde kijk- en luisterfragmenten.

Voor rekenen is geen aangepast examen nodig aangezien er geen luisterfragmenten in de rekenexamens voorkomen.

Voorbeeldexamens

Er zijn voorbeeldexamens voor deelnemers met een auditieve beperking beschikbaar via de online oefenomgeving . Deze voorbeeldexamens hebben de toevoeging 'dos'.

Instellingsexamen

De noodzaak om in het instellingsexamen ook bij deze deelnemers te komen tot verantwoorde toetsing van gespreksvaardigheid blijft bestaan. Op de website van Kennispunt taal en rekenen mbo staat hiervoor een handreiking.

Examens voor deelnemer met dyslexie of een taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Voor deelnemers met dyslexie of TOS hoeft geen aangepast examen te worden aangevraagd. De mogelijkheid tot verklanking is opgenomen in de afnamesoftware en is beschikbaar als de afnameplanner dit bij de invoer van de betreffende deelnemer aangegeven heeft.

Aangepast examen voor deelnemer met ernstige rekenproblemen/dyscalculie (ER-examen)

Sinds studiejaar 2019-2020 is het niet verplicht om rekenen te examineren met een centraal examen, dat mag ook met een instellingsexamen. De digitale rekenexamens 2A-ER, 2ER en 3ER zullen in het studiejaar 2021-2022 in elke afnameperiode beschikbaar zijn via Facet.

Zie ook