Inzage

Laatste update

Deelrapportages

Naast de schoolrapportages zijn ook de zogenoemde deelrapportages beschikbaar (zie Activiteitenplanning). In deze rapportage wordt per student de behaalde score op een deel (domein) van het examen gegeven. Daarnaast is er per domein de marge aangegeven voor het vereiste niveau.

Instellingen kunnen deze informatie ter beschikking stellen aan studenten. Studenten kunnen deze informatie gebruiken om te bepalen of ze er baat bij hebben gericht te oefenen op een domein van de examenstof als ze zich voorbereiden op een herkansing.

NB: er zijn geen deelrapportages beschikbaar voor de rekenexamens 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER.

Inzage door studenten

Voor studenten aan de examens Nederlands, Engels en rekenen bestaat de mogelijkheid tot inzage in het eigen gemaakte werk. Voor de inzage zijn de richtlijnen ten behoeve van geheimhouding uit artikel 2 van het Examenprotocol van toepassing. De student dient het verzoek tot inzage in bij de examencommissie van de instelling. Docenten hoeven hiervoor geen verzoek bij de examencommissie in te dienen.

De volledige inzage betreft de opgaven, het door het student gegeven antwoord en het antwoordmodel in het computersysteem. Voor meer informatie zie art. 18 Examenprotocol.

Termijnen van inzage

De data voor inzage per examen per afnameperiode zijn in de Activiteitenplanning weergegeven. Binnen de vastgestelde termijn kan de afnameplanner inzage verlenen via de PC-app in Facet, zie Rapportage en inzage op duo.nl
De termijnen van inzage zijn vastgelegd in art. 19 Examenprotocol.

Inzage door docenten

Inzage van het rekenexamen door docenten is mogelijk binnen dezelfde termijn als voor studenten (zie ook de Activiteitenplanning). De afnameplanner kan de docent inzage verlenen via de PC-app in Facet, zie Rapportage en inzage op duo.nl.

Bij de inzage worden de richtlijnen voor geheimhouding gevolgd zoals vastgelegd in art. 2 van het Examenprotocol.