Examenprotocol

In het Examenbesluit beroepsopleidingen WEB staat het volgende:

Artikel 6 'Taken College voor toetsen en examens', lid 1, onderdeel j.

Het college is belast met het bij regeling vaststellen van een examenprotocol waarin de gang van zaken bij centrale examinering is vastgelegd, waaronder begrepen te nemen maatregelen bij onregelmatigheden begaan door studenten, het bewaren van het gemaakte examenwerk en de wijze waarop belanghebbenden kunnen kennisnemen van de beoordeling daarvan.

Het examenprotocol is vastgesteld middels de Regeling examenprotocol centrale examinering mbo .

Afname volgens de voorschriften van het examenprotocol

Volgens het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB (art. 6. Lid 1j) is in dit examenprotocol de gang van zaken vastgelegd bij centrale examinering, waaronder maatregelen bij onregelmatigheden begaan door studenten, het bewaren van het examenwerk en de wijze waarop belanghebbenden kunnen kennis nemen van de beoordeling daarvan.

In artikel 9 van het Examen- en kwalificatiebesluit is vastgelegd dat de examencommissie ervoor zorgt dat het door het college vastgestelde examenprotocol in acht wordt genomen bij de afname van het centraal examen.

Rol en verantwoordelijkheid examencommissie volgens examenprotocol

De examencommissie wordt ingesteld door het bevoegd gezag van de instelling (of de directie van de niet-bekostigde instelling) en is verantwoordelijk voor de organisatie en de afname van het centraal examen mbo.

Het bevoegd gezag geeft aan het CvTE door wie de contactpersoon examencommissie is die het aanspreekpunt is voor het CvTE ( Examenprotocol, art. 3 ).

Voor overige taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie, zie Regeling examenprotocol centrale examinering mbo 2022 .

Geheimhouding

In artikel 9a van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB is vastgelegd dat de examencommissie er voor zorgt dat de opgaven geheim blijven tot de aanvang van het examen. Daarnaast stelt dit artikel dat de examencommissie zorgt voor het nodige toezicht bij de afname van het centraal examen.

In artikel 2 van het Examenprotocol worden richtlijnen gegeven die de examencommissie dient te hanteren om ervoor te zorgen dat de geheimhouding van de opgaven niet geschonden wordt.

Artikel 8 van het Examenprotocol regelt de handelwijze bij (het vermoeden van) schending van de geheimhouding van de examenopgaven.

Proces-verbaal

In artikel 10 van het Examenprotocol is beschreven wat in ieder geval vermeld moet worden in het proces-verbaal dat van elke afname opgemaakt wordt.


De informatie op deze pagina is van toepassing op het studiejaar 2023-2024. Wijzig eventueel uw jaarfilter.

Deel deze pagina