Verschillende rollen bij digitale examinering

Bij de afname van de centrale examens kunnen op mbo-instellingen de volgende rollen worden onderscheiden.

Rollen binnen Facet

Binnen Facet zijn rollen toegekend aan de verschillende betrokkenen die werken met Facet. In verband met de geheimhouding van de examens zijn er verschillende niveaus van beveiliging voorzien. Alle gebruikers moeten inloggen met een wachtwoord en meestal moet ook een eenmalige toegangscode ingevoerd worden die per mail wordt verstrekt. Een toelichting op de rol en de bijbehorende toelichtingen en instructies zijn te vinden op de website van DUO.

De instelling richt op basis hiervan de eigen examensystematiek in. Uitgangspunt hierbij is dat de relevante wet- en regelgeving, waaronder de Regeling examenprotocol centrale examinering mbo, in acht genomen wordt.

De instelling kent naar eigen inzicht rollen aan functionarissen van de eigen instelling toe.

Rollen binnen Examenbladmbo.nl

Zoals vastgelegd in Regeling examenprotocol centrale examinering mbo 2022 ( art.3 ) wijst een gemachtigde namens het bevoegd gezag minimaal één functionaris aan die aanspreekpunt is namens de examencommissie: de 'contactpersoon examencommissie'.

Aan Examenbladmbo.nl is een mailsysteem gekoppeld. Via dit mailsysteem kunnen de contactpersonen examencommissie gericht benaderd worden. Ook kunnen deze contactpersonen collega's aan het mailsysteem koppelen, afhankelijk van de rollen die zij vervullen bij de afname van de centrale examens, bijvoorbeeld afnameplanner of docent Nederlands of rekenen.

Zie ook


De informatie op deze pagina is van toepassing op het studiejaar 2023-2024. Wijzig eventueel uw jaarfilter.

Deel deze pagina